TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň suratlary

Tokio Olimpiýa oýunlary geçiriler

Ata Watan Eserleri
Täze görnüşli koronawirus sebäpli bir ýyl yza süýşürilen Tokio Olimpiýa oýunlarynyň “koronawirus bolsun, bolmasyn”geçiriljekdigi mälim edildi. Bu barada Halkara Olimpiýa komitetiniň wise-başlygy Jon Kouts habar...

Koronawirus sanjymyny satyn alar

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýanyň hökümeti täze görnüşli koronawirus pandemiýasyna garşy 671,4 milliard ýen (takmynan, 6.3 millirad dollar) möçberinde maliýe serişdelerini bölüp bermegi maksat edinýär. Bu barada ýurduň Ministrler...

Elektron söwda ulgamy boýunça maslahat

Ata Watan Eserleri
Aziýa Ösüş Banky we onuň «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)» maksatnamasy bilen ýurdumyzyň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň çäklerinde geçirilen «Sanly täjirçilik we söwda» atly...

Jorap önümlerine daşary ýurtlarda isleg artýar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda importuň ornuny tutýan harytlary öndürmek hem-de eksport önümleriniň möçberini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamalary uly ähmiýete eýe bolup durýar. Ähli ýerlerde importuň ornuny tutýan harytlary,...

“Lapis Lazuli” taslamasynda möhüm ädim: operatorlar bellendi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň ulag pudagynyň wekilleriniň gatnaşmagynda üç taraplaýyn onlaýn duşuşyk geçirildi. Wideomaslahatyň dowamynda taraplar Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe (Lapis Lazuli) halkara ulag-üstaşyr geçelgesiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişine...

Ulag ulgamynda türkmen-gruzin hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gruziýanyň daşary işler ministri Dawid Zalkaliani bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda ministrler ikitaraplaýyn gün tertibi bilen bagly...

Gyzykly maglumatlar: Osminog barada…

Ata Watan Eserleri
Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty hökmünde çagalar, ýaşlar hem-de olaryň ene-atalary üçin hem gyzykly boljak maglumatlary dykgatyňyza ýetirmegi makul bildik. Bu gyzykly maglumatlar...

Ramosyň rekordy

Ata Watan Eserleri
UEFA-nyň milletler ligasynyň 2-nji tapgyrynda Ispaniýanyň milli futbol ýygyndysy bilen Ukrainanyň milli futbol ýygyndylary duşuşdylar. Duşuşyk Serhiýo Ramosyň we Ansu Fatiniň hem-de Ferran Torresiň gollary...

Ýaşmak gelne ýaraşyk

Ata Watan Eserleri
Türki halklarda gyz çagalar terbiýelenenlerinde kakadan çekinmek, erkek adamlardan uzak durmak, olaryň işlerine garyşmazlyk ýaly edim-gylymlar öwredilýär. Bu soňlugy bilen olarda erkek adamlara bolan sylag-hormaty...

Tennis dünýäsiniň geň wakasy: ýyldyz tennisçi kowuldy

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda sportuň tennis görnüşi boýunça ABŞ-nyň “Açyk çempionaty” geçirilýär. Eýýäm ençeme ýyllardan bäri bu ýer ýatdan çykmajak wakalara baýdyr. ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde geçirilýän “Uly...