TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi

«EKSPO — 2025» üçin bäsleşik

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi halkara bäsleşik yglan edýär. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän...

Üns beriň! Bäsleşikli söwda

Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda sagat 10-00-da geçirilýär ÜNS BERIŇ! BÄSLEŞIKLI SÖWDA! Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna...

154 374 çaga birinji synpa barar

Düýn Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda geçirilen bilim işgärleriniň maslahatynda ýurtda şu ýyl birinji synpa okuwa barjak çagalaryň sany barada maglumat berildi. «Türkmenistan» we «Mugallymlar...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Söwda-kooperatiw mekdebi talyplyga kabul edýär

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň söwda-kooperatiw mekdebi 2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy we...

«Atavatan Türkmenistan» Türkmen metbugatynda

Dr.Döwran Orazgylyjov
Mälim bolşy ýaly, 5-nji maýda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Başlangyç hünär okuw mekdebinde «Açyk gapylar» güni geçirildi. Dabara bu mekdepde guralan...