TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

Türkmen-katar işewürlik gatnaşyklary ösdüriler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Katar Döwletiniň Söwda-senagat edarasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi.  Türkmen tarapyndan wideoarkaly maslahata Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy, «Türkmengaz»...

Türkmen-türk işewürlik geňeşiniň mejlisi geçirildi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmen-türk işewürlik geňeşiniň bilelikdäki wideoaragatnaşyk arkaly mejlisi geçirildi. Bu barada Söwda-senagat edarasynyň resmi internet saýtynda bellenilip geçilýär.     Türkmen tarapyndan wideo...

Ertir Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergi we maslahat öz işine başlar

Ata Watan Eserleri
Ertir — 19-njy sentýabrda Türkmenistanyň ykdysady üstünliginiň ýurt Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan sergisi we  «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahat öz...

Aşgabatda halkara media forumy geçiriler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara media forumy geçiriler. 2020-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda geçiriljek media forumyna dünýäniň onlarça döwletinden ýüzlerçe metbugat wekiliniň onlaýn...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa Işewürler Geňeşi döredildi

Ata Watan Eserleri
2020-ni ýylyň 29-njy iýunynda Koreýanyň Halkara Söwda Assosiasiýasynyň, «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumynyň sekretariatynyň, şeýle  hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Söwda-senagat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasynda...

Merkezi Aziýa-Günorta Koreýa Işewürler Geňeşiniň taslamasy

2020-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda “Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy” Hyzmatdaşlyk forumynyň sekretariatynyň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly mejlis geçirildi. Onlaýn görnüşinde geçen duşuşygyň...

Söwda senagat edarasynda sergi geçirildi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygy mynasybetli sergi geçirildi. Bu sergä ýurdumyzyň telekeçileriniň 200-den gowragy öz öndürýän önümleri bilen...