TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Prezidenti

“Lapis Lazuli” taslamasynda möhüm ädim: operatorlar bellendi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň ulag pudagynyň wekilleriniň gatnaşmagynda üç taraplaýyn onlaýn duşuşyk geçirildi. Wideomaslahatyň dowamynda taraplar Owganystan-Türkmenistan-Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe (Lapis Lazuli) halkara ulag-üstaşyr geçelgesiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişine...

Ulag ulgamynda türkmen-gruzin hyzmatdaşlygy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Gruziýanyň daşary işler ministri Dawid Zalkaliani bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda ministrler ikitaraplaýyn gün tertibi bilen bagly...

Gyzykly maglumatlar: Osminog barada…

Ata Watan Eserleri
Halkara “Atavatan Türkmenistan” žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty hökmünde çagalar, ýaşlar hem-de olaryň ene-atalary üçin hem gyzykly boljak maglumatlary dykgatyňyza ýetirmegi makul bildik. Bu gyzykly maglumatlar...

Ramosyň rekordy

Ata Watan Eserleri
UEFA-nyň milletler ligasynyň 2-nji tapgyrynda Ispaniýanyň milli futbol ýygyndysy bilen Ukrainanyň milli futbol ýygyndylary duşuşdylar. Duşuşyk Serhiýo Ramosyň we Ansu Fatiniň hem-de Ferran Torresiň gollary...

Ýaşmak gelne ýaraşyk

Ata Watan Eserleri
Türki halklarda gyz çagalar terbiýelenenlerinde kakadan çekinmek, erkek adamlardan uzak durmak, olaryň işlerine garyşmazlyk ýaly edim-gylymlar öwredilýär. Bu soňlugy bilen olarda erkek adamlara bolan sylag-hormaty...

Tennis dünýäsiniň geň wakasy: ýyldyz tennisçi kowuldy

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda sportuň tennis görnüşi boýunça ABŞ-nyň “Açyk çempionaty” geçirilýär. Eýýäm ençeme ýyllardan bäri bu ýer ýatdan çykmajak wakalara baýdyr. ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde geçirilýän “Uly...

Aýa iberiljek ulag

Ata Watan Eserleri
Ýaponiýanyň “Toyota” kompaniýasy we “JAXA” atly ýapon kosmos gözleg gullugy, halkara kosmos gözlegleri üçin döredilen ulagynyň adyny mälim etdi. “SpaceCom”-yň habarlaryna görä, “Lunar Cruiser” atly...

“Halkbank terminaly” halkyň hyzmatynda

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň «Halkbank»  döwlet täjirçilik banky söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan «Halkbank terminal»...

Iň köp diňlenen aýdymlar

Ata Watan Eserleri
Awgust aýy boýunça sanly aýdym-saz platformasynda daşary ýurtly aýdymçylarynyň iň köp diňlenen aýdymlarynyň sanawy yglan edildi. “Gremmi” baýragynyň eýesi Teýlor Swiftiň aýdymlary daşary ýurt albomlarynyň...

“Chevening”: talyp hakly okuw maksatnamasy

Ata Watan Eserleri
Beýik Britaniýanyň  hökümetiniň gönüden-göni goldaw bermeginde guralýan “Chevening” talyp haklarynyň 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabry-3-nji noýabry aralygynda açykdygy mälim edildi. “Chevening” Beýik Britaniýanyň hökümetiniň 1983-nji ýyldan...