Tag : Türkmenistanyň Pensiýa gaznasy

PEÝDALY MASLAHAT

Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin (muňa wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça hem-de...