TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi

Welaýatlardaky at çapyşyklarynyň ýeňijileri

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli at çapyşyklary ýurdumyzyň welaýatlarynda hem geçirildi. «Türkmenistan» gazetinde berilýän maglumatlara salgylanyp, welaýatlardaky çapyşyklaryň ýeňijileri bilen tanyşdyrýarys. Bal­kan­da. Ýeňiji —Türk­me­nis­ta­nyň Oba ho­ja­lyk we...

Aw möwsümi täze ýyla çenli ýapyk

Ata Watan Eserleri
Ene tebigatyň goýnuna çykyp, aw awlamagy halaýan türkmenistanlylar söýgüli güýmenjelerini dowam etdirmek üçin täze ýylyň ilkinji gününe çenli garaşmaly bolarlar. Çünki «Türkmenistan» gazetiniň 2020-nji ýylyň...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna dabaralar

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy wakalar ýaýbaňlandy....

Şalynyň Ýokary Hasyly Öndüriler

Dr.Döwran Orazgylyjov
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan özgertmeleri dowam etdirmek, öndürilýän oba hojalyk önümleriniň möçberlerini has-da artdyrmak hem-de şalynyň ýokary hasylyny öndürmegi...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine garaldy, birnäçe resminamalar kabul edildi....