TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Ministrler Kabineti

Döwlet muzeýinde sergi geçiriler

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda bellenilýän şanly senelere Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi hem öz goşandyny goşýar. Muzeý 27-nji ýanwarda belleniljek Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Watan goragy mukaddesdir» atly...

Türkmenistan Ženewada geçirilýän maslahata gatnaşýar

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Ženewada Owganystan boýunça ýokary derejeli iki günlük maslahat öz işine başlady. Ol onlaýn görnüşinde Owganystan Yslam Respublikasynyň we Finlýandiýa Respublikasynyň Hökümetleriniň...

Ertir Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergi we maslahat öz işine başlar

Ata Watan Eserleri
Ertir — 19-njy sentýabrda Türkmenistanyň ykdysady üstünliginiň ýurt Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygyna bagyşlanan sergisi we  «Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry» atly ylmy-amaly maslahat öz...

Dokma önümleriniň täze dükany

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýakynda geçirilen mejlisleriniň birinde döwlet Baştutanyna Aşgabatda dokma önümleri boýunça täze dükanlary açmaga taýýarlyk görülýändigi habar berildi. Türkmen paýtagtynda şeýle dükanlaryň biri...

Türkmenistanyň BMG-däki nobatdaky başlangyçlary

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň şu ýylyň 15-nji sentýabrynda Nýu-Ýork şäherinde açyljak 75-nji ýubileý mejlisinde beýan ediljek...

Dokma kärhanalary hususylaşdyrylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly mejlisinde Dokma senagaty ministrliginiň birnäçe kärhanalaryny paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek barada beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi. Şu maksat...

Mekdep bazarlary 5-nji sentýabra çenli dowam eder

Ata Watan Eserleri
Türkmenistandaky mekdep bazarlary 5-nji sentýabra çenli dowam eder. Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji awgustda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde habar berildi. Wise-premýer Ç.Gylyjow bu Hökümet...

Ýedi aýda Türkmenistanda içerki önümiň ösüşi 5,7 göterime barabar boldy

Türkmenistanda şu ýylyň ýedi aýynda jemi içerki önümiň ösüşi 5,7 göterime barabar boldy ― diýip, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow 14-nji awgustda geçirilen hökümet mejlisinde...

Türkmenistan bilen ÝHHG-niň arasyndaky hyzmatdaşlyk ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ÝHHG-niň milli azlyklaryň işleri boýunça Ýokary komissary Lamberto Zanýer...

Türkmenistan ýokanç kesellere garşy göreşmek meýilnamasyny kabul etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň ýokanç kesellere garşy göreşmek baradaky meýilnamasynynyň kabul edilmegine bagyşlanyp metbugat brifingi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler...