TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Merkezi banky

Hususy Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Baş Redaktor
Hususy telekeçileriň ygtyýarly karz edaralaryndaky bank hasaplaryna gelýän nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmegiň ýa-da fiziki şahslaryň hasabyna geçirmegiň Tertibine üýtgetmeleri girizildi. Şeýlelikde, Tertibiň...

Lazer şöhlesi bilen bezemek boýunça bäsleşik

Türkmenistanyň Merkezi bankyna degişli bolan, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 81-nji ýaşaýyş jaýynyň daş ýüzünde dürli reňkli döwrebap led (animasiýaly öwüşginli) çyralaryny satyn almak we...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Türkmenistanda bank kartlarynyň möçberi 4,2 million

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Merkezi bankynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanda ulanylýan bank kartlarynyň 4 million 288 müň 600 boldy diýlip TDH habarynda aýdylýar. “Galtaşyksyz töleg” hyzmaty Habarda bellenişine görä,...

Telekeçiler : Nagt däl pullary nagt görnüşde çykdajy etmek

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi web saýtynda neşir edilen Türkmenistanyň Merkezi bankynyň başlygynyň 2020-nji 18-nji iýunyndaky 162-iş belgili buýrugy bilen tassyklanylan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan...

Türkmenistan bilen “Deutsche Bank AG” bankynyň netijeli hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ýolbaşçysy bilen «Deutsche Bank AG» bankynyň Orta we Gündogar Ýewropa korporatiw we bank maýa goýum – bank täjirçilik...

Türkmen metbugatynda-24.01.2019ý

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly aragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi», (TDH). Şeýle hem gazetiň baş sahypasynda täze 2019-njy ýyl mynasybetli hormatly...