TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Mejlisi

Türkmenistanyň Mejlisi “Dostluk” ýatagy baradaky ähtnamany tassyklady

Türkmenistanyň Mejlisi Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda “Dostluk” uglewodorod ýatagynyň özleşdirilmegi babatda gol çekilen özara düşünişmek baradaky ähtnamany tassyklady. Bu barada ýurdumyzyň habarlar...

2021-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujeti kabul edildi

Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on ikinji maslahaty boldy. Maslahata gatnaşmak üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş...

Mejlis şu ýyl 36 resminama kabul etdi

Şu ýylyň ýedi aýynda Türkmenistanyň Mejlisinde resminamalaryň 36-sy ara alnyp maslahatlaşyldy, şol sanda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 20-si hem-de Mejlisiň Kararlarynyň 16-sy kabul edildi. Bu barada Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa...

Koronawirus ýokanjynyň öňüni almak üçin Türkmenistanyň çäreleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde «Awaza» kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Hormatly Prezidentimiz ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň...

Taryhy nazaryýetde parlament

Dr.Döwran Orazgylyjov
«Parlament» diýen halkara hukuk düşünjesine  taryhy nazaryýet bilen seredenimizde, etimologiýa taýdan fransuz[1]/[2] sözünden gelip çykan bu sözüň türkmen[3], umuman türki dillerde[4] aňladýan esasy leksiki manysy...

Türkmenistanyň Prezidentiniň Konstitusion toparyň mejlisinde eden çykyşy

vepa
Hormatly Konstitusion toparyň agzalary! Size mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen taryhy mejlisinde biz konstitusion özgertmeleriň täze tapgyry barada yglan...

Adam hukuklary boýunça türkmenistan-ÝB dialogy

vepa
2019-njy ýylyň 29-njy martynda Aşgabatda adam hukuklary boýunça Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky dialogynyň nobatdaky 11-nji tapgyry geçirildi....

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ýaponiýa sapary tamamlandy

vepa
2019-njy ýylyň 27-nji martynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ýaponiýa saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Mejlisiniň Türkmen-ýapon parlamentara dostluk toparynyň başlygy, Ahal welaýatynyň häkiminiň...

Türkmen wekiliýetiniň Ýaponiýa sapary dowam edýäler

vepa
2019-njy ýylyň 26-njy martynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ýaponiýa saparynyň çäklerinde Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginde duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň Mejlisiniň Türkmen-ýapon parlamentara dostluk toparynyň başlygy, Ahal welaýatynyň häkiminiň...