TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Konstitusiýasy

Sarp edijileriň hukuklaryny goramagyň hukuk ulgamy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ýurdumyzda adam hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirmek we goramak Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Häzirki...

Mejlis şu ýyl 36 resminama kabul etdi

Şu ýylyň ýedi aýynda Türkmenistanyň Mejlisinde resminamalaryň 36-sy ara alnyp maslahatlaşyldy, şol sanda Türkmenistanyň Kanunlarynyň 20-si hem-de Mejlisiň Kararlarynyň 16-sy kabul edildi. Bu barada Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa...

Konstitusiýa we Döwlet Baýdagynyň gününe bagyşlanan maslahat

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” şygary astynda bellenip geçiljek Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we...

Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesinde geçirilen maslahat

vepa
11-nji ýanwarda paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Esasy kanunymyz bolan Konstitusiýamyza üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek boýunça Türkmenistanyň mejlisiniň gurnamagynda we ýurdumyzyň telekeçileriniň gatnaşmagynda...