Tag : Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksi

PEÝDALY MASLAHAT

Ýaşy boýunça pensiýa : Näçe çaga dogran- haýsy ýaşda pensiýa çykýar

Baş Redaktor
Ýaş boýunça pensiýa hukugy barada okyjylarymyzdan birnäçe sorag  gelip gowuşýar. Biz bu soraglaryň  jogaplary üçin Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň saýtyna ýüzlenýäris....
MEDENIÝET

Çagalara berilýän kömek pullary we pensiýalar barada maglumat berildi

«Türkmenistan» gazetinde Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksine laýyklykda, döwletimiz tarapyndan zähmete ukypsyz adamlara, maýyplygy bolan adamlara, çagaly maşgalalarа we beýlekilere berilýän pensiýalar hem-de...
TEHNOLOGIÝA

“Redmi” kompaniýasynyñ örän uly telewizory satuwa çykarylar

Hytaýda “Redmi Max 98” atly akylly telewizor satuwa çykaryldy. Telewizoryñ göwrümi bir adama niýetlenen krowatdan 13,6% göterimden hem uludyr. Ölçegi boýunça tennis stoly bilen meñzeşdir....
PEÝDALY MASLAHAT

Döwlet kömek pullarynyň nähili görnüşleri bellenilýär?

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 55-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, Türkmenistanda wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça, göwrelilik we çaga dogurmak boýunça, çaga doglanda berilýän,...
PEÝDALY MASLAHAT

Döwlet kömek pulunyň bellenilmegi üçin haýsy edara ýüz tutmaly?

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda kodeksiniň 67-nji maddasynyň birinji we ikinji böleklerine laýyklykda, döwlet kömek pullarynyň bellenilmegi üçin (muňa wagtlaýyn zähmete ukypsyzlyk boýunça hem-de...
PEÝDALY MASLAHAT

Maýyplygy bolan adamlara nähili ýeňillikler berilýär?

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Ýaşaýyş jaý kodeksiniň 65-nji maddasynyň birinji böleginiň 2-nji bendine laýyklykda, I we II topar maýyplygy bolan adamlar, maýyplygy bolan eneler, şeýle hem özbaşdak saglygy...