TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty

Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy boýunça biz Türkiýäniň,  GDA agza ýurtlarynyň,  Hytaýyň  we Germaniýanyň diplomy ykrar edilýän ýokary...

Türkiýede Raýatlaryň we talyplaryň konsulluk hasabyna alynmagy

Baş Redaktor
Türkiýe Respublikasynyň çäginde hemişelik ýaşaýan ýa-da 6 aýdan uzak möhletli wagtlaýyn ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary, şol bir wagtda Türkiýäniň çägindäki dürli ýokary okuw jaýlarda bilim alýan...

Russiýa : Merkezi Aziýa ýurtlaryndan okadyljak talyplaryň sanyny köpeltmek

Baş Redaktor
Russiýa daşary ýurtlardan, aýratynam Merkezi Aziýa ýurtlaryndan okadyljak talyplaryň sanyny köpeldýär. Bu mesele Wladimir Putiniň ýolbaşçylygynda geçirilen Russiýa hökümetiniň mejlisinde ara alnyp maslahatlaşyldy. Mejlisiň ýazgysy...

Resminamalar kabul edilýär: Halkara okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Okuwa kabul edişlik möwsüminiň başlaýan döwründe, diňe bir ýurdumyzyň däl, eýsem dünýäniň dürli döwletleriniň ýokary okuw mekdeplerine örän ýokary gyzyklanma bar. Şol sebäpli biz bu...

Bartin Uniwersitetine Attestat bilen okuwa girmek mümkünçiligi

Baş Redaktor
Türkiýäniň ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Bartin uniwersiteti 2021-2022-nji okuw ýyly üçin daşary ýurt talyplaryny okuwa kabul edýär. Uniwersitetiň web saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, bu...

Diplom ykrar etmek boýunça käbir aýratynlyklar

Baş Redaktor
Diplom ykrar etmek boýunça talaplary saýtymyza yzygiderli ýerleşdirip gelýäris. Bu habarda bolsa diplom ykrar etmek boýunça käbir aýratynlyklary Size ýetirýäris. Bellemeli zat, bu habarda berilýän...

Germaniýa 2021 :Abraýly Ýokary Okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy boýunça biz Türkiýäniň,  GDA agza ýurtlarynyň  we Hytaýyň diplomy ykrar edilýän ýokary okuw...

Diplom ykrar etmek boýunça talaplara kimlere degişli däldir?

Baş Redaktor
Resminamalary (Diplom) ykrar etmek üçin bildirilýän talaplary saýtymyza ýerleşdiripdik . Şol habary şu ýere basyp okap bilersiňiz! Şol talaplardan  1-nji bendinde görkezilen talaplar Türkmenistanyň Prezidentiniň...

Amerikada ýokary bilim almak isleýänler üçin maglumat

Baş Redaktor
Amerikada ýokary bilim almak şeýle hem, ABŞ-daky uniwersitetlere we kolejlere anketalary tabşyrmagyň tertibi baradaky Amerikan Geňeşliginiň saýtyndaky maglumatlary Size ýetirýäris. ABŞ-nyň uniwersitetlerine we kolejlerine resminamalaryny...

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 16-njy martynda çykaran 1176-njy karary bilen tassyklanan “Daşary ýurt döwletlerinde berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň...