TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy

Türkmen Ýyldyzlary Ata Watanda: Siziň Ýyldyzyňyz kim?

Baş Redaktor
Türkmenistanyň meşhur sungat wekilleri Ata Watanda. Ýurdumyzyň meşhur ýyldyzlary bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty ýörite söhbetdeşlikler gurnady. Ýyldyzlarymyz biziň redaksiýamyza gelip, özleriniň sungat...

Atageldi Garýagdyýew 70 ýaşady

23-nji mart güni Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasynyň professory, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň...

Atageldi Garýagdyýew: Owazy dünýä dolan operaçy

Baş Redaktor
Opera  sungaty soňky döwürde täze üstünliklere ýetip, täze operaçylar ösüp kemala gelýär. Ökde operaçylary, aýdymçylary, sazandalary taýýarlamakda ýurdumyzyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan Maýa...