Tag : Türkmenistanyň Hökümeti

DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Merkezi Aziýa forumyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Hökümeti hem-de Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy tarapyndan guralan «Parahatçylygyň, ynanyşmagyň we howpsuzlygyň pugtalandyrylmagynda aýallaryň orny» atly Merkezi Aziýa forumy göni wideoaragatnaşyk arkaly ýokary...
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Mejlisi “Dostluk” ýatagy baradaky ähtnamany tassyklady

Türkmenistanyň Mejlisi Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda “Dostluk” uglewodorod ýatagynyň özleşdirilmegi babatda gol çekilen özara düşünişmek baradaky ähtnamany tassyklady. Bu barada ýurdumyzyň habarlar...
JEMGYÝET

Türkmenistana gelmegiň çäklendirme möhleti

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki çylşyrymly epidemiologiki ýagdaý göz öňünde tutulyp, Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan rugsat berlen aýratyn ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, ýurda gelmegiň wagtlaýyn çäklendirme möhleti 2021-nji ýylyň 20-nji fewralyna...
JEMGYÝET

Türkmenistana gelmegiň çäklendirme möhleti

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki dartgynly epidemiologiki ýagdaýy göz öňünde tutulyp, Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan rugsat berlen aýratyn ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, ýurda gelmegiň wagtlaýyn çäklendirme möhleti 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna...
DÜNÝÄ

Russiýadan Türkmenistana minnetdarlyk

Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lawrow Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewi kabul etdi. Duşuşykda rus tarapyna Türkmenistanyň Prezidentiniň Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Gutlag haty...
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýty açylar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistan halkara köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygyny has-da ösdürer. Habar beriş serişdeleri ugrunda hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrunda anyk teklipler taýýarlandy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň giňişleýin...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýedäki türkmen raýatlary getiriler: Stambuldan ýörite uçar gatnawy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Hökümetiniň 2020-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda koronawirus pandemiýasy sebäpli Türkiýe Respublikasynda galan 277 raýatymyzy Türkmenistana getirmek üçin uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýändigi mälim edildi. Bu...
BILIM

KFU türkmen talyplarynyň sanyny köpelder

Kazanyň Federal uniwersiteti türkmenistanly talyplara dünýäniň öňdebaryjy uniwersitetleriniň diplomlary bilen deň derejedäki diplomy bermäge taýýar. «Biz uniwersitetimizde has köp türkmenistanly talyby görmek isleýäris» diýip, rektor...
JEMGYÝET

Türkmenistan bilen Fransiýa ykdysady hyzmatdaşlygyny pugtalandyrýar

2020-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň we Fransiýanyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek we giňeltmek boýunça Türkmenistanyň DIM-niň hem-de Fransiýa-Türkmenistan Söwda edarasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly...
DÜNÝÄ

BMG-niň Ösüş Maksatnamasy bilen tegel stol

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda tegelek stol geçirildi. Çärä Türkmenistanyň Hökümetiniň we BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistan bilen BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň arasynda 2021-2025-nji ýyllar üçin...
JEMGYÝET

Türkmenistan BMG-niň resminamalaryna goşular

2020-nji ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hem-de beýleki ministrlikleriniň we edaralarynyň wekilleriniň BMG-niň birnäçe halkara resminamalaryna, hususan-da...