TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy

Milli Liderimiziň nobatdaky kitaby çapdan çykdy

Hormatly Prezidentimiz sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde täze kitabyny ýazyp gutarandygyny belledi. Milli Liderimiz bu kitaby “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” diýip at berendigini...

ÝHHG-niň Ministrler geňeşinde howpsuzlygyň we durnuklylygyň üpjün edilmegi boýunça Türkmenistanyň konseptual çemeleşmeleri beýan edildi 

Şu gün, onlaýn görnüşinde geçirilen ÝHHG-niň Ministrler geňeşiniň 27-nji mejlisiniň barşynda eden çykyşynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanyň baştutanynyň howpsuzlyk konsepsiýasy babatyndaky nukdaýnazaryny beýan etdi....