TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa

Aýna Seýitkulyýewa: Sungat Maşgalasynyň Bilbili

Baş Redaktor
Medeniýet-sungat halkymyzyň owalyndan ganynda bar. Medeniýet-sungat adamzadyň ruhy dünýäsiniň, kalp gözellikleriniň beýany. Ol diňe bir ony ýerine ýetirýäniň däl, tutuş halkyň ruhy we buýsanjy. Bu...

Türkmeniň Şeýda Bilbili

Ata Watan Eserleri
Ömrüni türkmen teatryna we opera sungatyna bagyşlan Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa halkymyzyň şeýda bilbili hasaplanýar. Çünki ol özüniň ajaýyp heňi, üýtgeşik sesi bilen ençeme tomaşaçylary...

Maýa Kulyýewanyň 100 ýyllygy mynasybetli konsert geçirildi

Ata Watan Eserleri
Şu gün Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewanyň doglan gününiň 100 ýyllygy mynasybetli ajaýyp konsert geçirildi. Maý aýynyň ilkinji güni...

Gözel Öwezowa :Aýdymlary ady ýaly Gözeldir

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmen halky şahandaz halk. Ülkämizde ykbalyny sungata baglan adamlara uly hormat goýulýar. Halkymyzda şirinden-şirin belent sesli aýdymçylaryň bolmagy biziň ählimizi buýsandyrýar. Diňleýjilerini özüniň ajaýyp owazy...