TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň futbol

Türkmenistanly hüjümçi özbek toparynda

vepa
Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Wahyt Orazsähedow Özbegistanyň «Nawbahor» toparynyň türgenleşiklerine goşuldy. «Ol 10-njy ýanwarda başlan okuw-türgenleşik ýygnanyşygynda gözden geçiriljek 11-nji daşary ýurtly futbolçy...