TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy

TFF halkara hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Baş sekretary Arslan Aýnazarow özara hyzmatdaşlyk etmek boýunça ýeditaraplaýyn Ähtnama gol çekdi. Bu taryhy resminama Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Wengriýanyň we Özbegistanyň...

Türkmenistanyň milli ýygyndysyna baş tälimçi bellendi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň ýygnagynyň çözgüdi esasynda Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň baş tälimçisi wezipesine Röwşen Muhadow bellenildi. Bu barada ýurdumyzyň Futbol Federasiýasynyň resmi internet...

Naýbaşy kubogyň eýesi – “Altyn asyr”

Paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary taryhynda altynjy gezek ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny gazanmagy başardy. Ýazguly Hojageldiýewiň tälim berýän bu topary Naýbaşy kubogy gazanmak ugrundaky ýaryşda “Ahal” toparyndan...

Futzal boýunça milli ýygyndy topara täze baş tälimçi bellenildi

Ata Watan Eserleri
Futzal boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy topary Kuweýtda geçiriljek Aziýanyň futzal çempionatyna taýýarlyk işlerini ýokary guramaçylykly alyp barýar. Şonuň bilen bagly, futzal boýunça milli ýygyndymyzyň baş...

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň täze aýlawyna badalga berler

2-nji oktýabrda  ýurdumyzyň 28-nji futbol çempionatynyň üçünji aýlawyna badalga beriljekdigi baradaky habar Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň resmi saýtynda ýerleşdirildi. Dört aýlawdan ybarat boljak futbol çempionatynda toparlaryň...

Türkmenistanda futbol möwsümi dowam eder

17-nji awgustda wagtlaýynça saklanylan Türkmenistanyň futbol çempionaty we futbol bilen bagly beýleki resmi ýaryşlar ýakyn wagtda dowam etdiriler. Türkmenistanyň Futbol federasiýasynda geçirilen maslahat hut şu...

Türkmenistandaky futbol ýaryşlary soňa süýşürildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy ýakyn günlerde meýilleşdirilýän ähli resmi duşuşyklary näbelli möhletde soňa süýşürdi. Has takygy, şu aýda Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 3-nji aýlawynyň we Kubok ýaryşynyň...

Futbolyň halkara derejesi bilen bagly onlaýn maslahat

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy FIFA we AFK-nyň bar bolan tejribelerinden, taslamalaryndan hem-de mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanyp, Türkmenistanda futboly mundan beýläk hem ösdürmek boýunça işleri yzygiderli alyp barar. Bu...

Türkmen ýaşlary tehnologik täzelikleri amala aşyrýarlar

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň ýa­nyn­da «Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bi­le­lik­dä­ki «San­ly çöz­güt IT meý­dan­ça» ho­ja­lyk jem­gy­ýe­ti­niň dö­re­dil­me­gi ýur­du­myz­da bi­li­mi, yly­my, önüm­çi­li­gi we işe­wür­li­gi bag­la­nyş­dyr­ýan il­kin­ji...

TFF-niň ýygnagy geçiriler

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy öz resmi saýtynda 13-nji iýulda federasiýanyň ýolbaşçylarynyň, eminleriň we tälimçileriň gatnaşmagynda maslahatyň geçiriljekdigini habar berdi. Maslahatda milli çempionatymyzyň birinji we ikinji aýlawynyň...