TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Energetika Ministrligi

Türkmenistan Owganystanda elektrik taslamasyny amala aşyrar

Ata Watan Eserleri
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak, şeýle hem «Türkmenistan-Owganystan-Päkistan» elektrik geçirijisiniň taslamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň...

Basleşik: gün we ýel elektrik stansiýasyny gurmak

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda 10 MWt kuwwatly gibrid gün we ýel elektrik stansiýasyny dolulygyna gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär. Bu barada...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...