TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Döwlet serhedi

Türkmenistanda daşary ýurtly syýahatçylary bellige almak

Baş Redaktor
Syýahatçylar Türkmenistanyň çägine girenden soň, 3 (üç) iş gününiň dowamynda (ýurduň çägine giren güni muňa girmeýär) bolýan ýeri boýunça hasaba durmaga borçludyrlar. Syýahatçylaryň ýany bilen...

“Migrasiýa hakynda”: Kanuna goşmaçalar we üýtgetmeler

Baş Redaktor
Ýadyňyzda bolsa ýakynda wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Mejlisiň altynjy çagrylyşynyň onunjy maslahaty geçirildi. Mejlisde  birnäçe Kanunlar kabul edildi. Ol Kanunlaryň arasynda «Migrasiýa hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar...

Koronawirus ýokanjynyň öňüni almak üçin Türkmenistanyň çäreleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Balkan welaýatynda iş saparynda bolýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde «Awaza» kongresler merkezinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Hormatly Prezidentimiz ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň...

Sürüji wizaly daşary ýurt raýatlarynyň hasaba alynmagy

vepa
Sürüji wizaly Türkmenistana gelen daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistanda bolmagynyň möhleti 5 (bäş) günden köp bolmasa, olar diňe Türkmenistanyň Döwlet serhedindäki migrasiýa gözegçilik postlarynda hasaba alynýar....