TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa gullugy

Bosgunlar boýunça ýokary derejeli wekilleriň maslahaty geçiriler

Ata Watan Eserleri
Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň müdirliginiň (UNHCR) guramagynda wideoaragatnaşyk arkaly Bosgunlar hakyndaky Ählumumy ylalaşyk boýunça ýokary derejeli wekilleriň 1-nji maslahatynyň taýýarlyk duşuşygy...

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy bilen ABŞ-nyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň arasyndaky duşuşyk

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň konsuly Taýler Stodart bilen göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň çäklerinde taraplar türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň migrasiýa...

Türkmenistanda daşary ýurtly syýahatçylary bellige almak

Baş Redaktor
Syýahatçylar Türkmenistanyň çägine girenden soň, 3 (üç) iş gününiň dowamynda (ýurduň çägine giren güni muňa girmeýär) bolýan ýeri boýunça hasaba durmaga borçludyrlar. Syýahatçylaryň ýany bilen...

Awaza: COVID-19-a garşy sanjym geçirmek üçin kesgitlenen nokatlar

Ata Watan Eserleri
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän myhmanhanalarda we kottejlerde dynç almaga isleg bildiren raýatlar syýahatçylyk edaralaryndan ýa-da zolakda ýerleşýän myhmanhanalaryň degişli ministrliklerinden, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan ýollamanamalary...

Adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça okuw maslahaty geçirildi

2021-nji ýylyň 22-nji aprelinde Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasynyň guramagynda adam söwdasyna garşy göreşmek boýunça Iş toparynyň agzalary üçin okuw maslahaty geçirildi. Maslahata ýurdumyzyň...

Migrasıýa Boýunça Okuw Maslahaty

Baş Redaktor
2020-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýada we Russiýa Federasiýasynda migrantlaryň we jemgyýetleriň durmuş-ykdysady ýagdaýyna COVID-19 pandemiýasynyň täsirini peseltmek” atly taslamasynyň çäklerinde...

Seniň özüň nähili hereket edýärsiň?!

Halkymyzyň asyrlaryň dowamyndan şu günlere gelip ýeten milli mirasyna sarpa goýmakda, agzybirligini pugtalandyrmakda, Watana, zähmete, topraga bolan söýgini berkitmekde, geljege beýik ynamy artdyrmakda hormatly Prezidentimiziň...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Migrasiýa boýunça halkara maslahat

Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýa döwletlerinde 2020-2021-nji ýyllarda ýolagçylar barada deslapky maglumat alyş ulgamyny ornaşdyrmak” atly sebitleýin taslamasynyň çäklerinde iş maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň,...

Daşary ýurtlarda okaýan talyplarymyz üçin

Okamak maksady bilen daşary ýurtlara gidýän Türkmenistanyň raýatlary üçin peýdaly maglumatlary Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa gullugynyň resmi saýtyndan alyp Size ýetirýäris. Talyp Wizasyny almak Okamak maksady...