TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugy

Bäsleşik:Ha­ryt­lar, iş­ler we hyz­mat­lar bi­len üp­jün edi­ji­le­ri saý­lap al­mak

Ata Watan Eserleri
1. LOT № 1. Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Balkan welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçylaryna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde 4 gatly, 32 öýli gulluk ýaşaýyş jaýyny gurmak...

Türkmenistanyň we Koreýanyň gümrük gulluklarynyň arasynda duşuşyk gurnaldy

2022-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň hem-de Koreýa Respublikasynyň Gümrük gullugynyň wekilleriniň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly onlaýn duşuşygy geçirildi. Duşuşyga türkmen tarapyndan Türkmenistanyň...

Türkmenabat Halkara howa menzilinde alnyp barylýan işler

vepa
Türkmenabat Halkara howa menzilinde ýolagçylara ýokary derejede hyzmat işleri alnyp barylýar. Bu ýerde ýerleşýän «Türkmenabat howa menzili» gümrük nokadynda howa gatnawlary arkaly gelýän we iberilýän...

Türkmenistanda Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek

Baş Redaktor
Gümrük amallaryny ýönekeýleşdirmek we sazlaşdyrmak boýunça täzeden seredilen Kioto konwensiýasyna goşulyşmak meselesine bagyşlanan iş maslahaty geçirildi diýlip Türkmenistanyñ Döwlet Gümrük Gullugynyň web saýtynda aýdylýar.  Habarda...

Elektron söwda ulgamy boýunça maslahat

Ata Watan Eserleri
Aziýa Ösüş Banky we onuň «Merkezi Aziýada sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk (CAREC)» maksatnamasy bilen ýurdumyzyň arasynda alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň çäklerinde geçirilen «Sanly täjirçilik we söwda» atly...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...