TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrligi

«Aşgabat Dizaýn Moda – 2022»: lybaslaryň görkeziliş dabarasy

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzdaky «Gül zaman» medeni dynç alyş merkezinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde Aşgabat şäherini ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna «Dizaýn» ulgamy bilen girizmek babatynda alnyp barylýan köpugurly...

“Türkmendokma” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredilýär

“Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna” laýyklykda dokma pudagynyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de pudagyň kärhanalarynyň işini has-da...

Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­ginden halkara bäsleşik

Ata Watan Eserleri
Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi Aş­ga­ba­dyň pan­bar­hat fab­ri­gi­niň çä­gin­de hi­mi­ki sü­ýü­miň önüm­çi­li­gi­ni ýo­la goý­mak üçin HAL­KA­RA BÄS­LE­ŞIK yglan etdi. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Dr.Döwran Orazgylyjov
Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem has...

Türkmen dokma önümleri halkara sergisinde

vepa
Germaniýanyň Frankfurt şäherinde “Hiemtextil-2019” halkara sergisi geçirilýär. Her ýyl geçirilýän bu däbe öwrülen ykdysady gözden geçirilişde dokma önümleri görkezilýär. Oňa dünýäniň ençeme ýurdundan dünýä belli...