TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň DIM-niň Konsullyk bölümi

Daşary ýurtda raýatlaryň konsullyk hasaba we bellige alynmagy

“Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakyndaky” Türkmenistanyň kanunynyň 29-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalary ýa-da konsullyk edaralary olaryň konsullyk okrugynyň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň...

Resminamalary kanunlaşdyrmagyň (legalizasiýa) tertibi

Kanunlaşdyrmak – munuň özi döwletiň häkimiýetlerinden çykýan ýa-da şol häkimiýetleriň gatnaşmagynda düzülen resminamanyň şol döwletiň kanunçylygyna laýyk gelýändigini tassyklamakdyr. Ol resminama gol çeken wezipeli adamyň...