TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary işler

Türkmenistan Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek işine gatnaşýar

Ata Watan Eserleri
Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny kämilleşdirmek boýunça toparyň halkara gepleşikleriniň ikinji tapgyry öz işine başlady. Göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilýän mejlis şu ýylyň 11-nji sentýabrynda anna güni tamamlanar....

«Merkezi Aziýa – Hytaý»: ministrler derejesindäki ilkinji duşuşyk

2020-nji ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşygyna sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly gatnaşdy. Mejlise Gazagystan...

Ýewropa Bileleşigi bilen onlaýn duşuşyk

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň binasynda ÝB – Merkezi Aziýanyň kanunyň hökmürowanlygy boýunça sebitleýin maksatnamasyny ara alyp maslahatlaşmak boýunça wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmen...

Aşgabatda din azatlygy meselelerine bagyşlanan tegelek stol geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 25-nji noýabrynda Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Türkmenistanda din we din azatlygy meselelerine bagyşlanan tegelek stol geçirildi....