TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň

El hünari il gezer

Şu gün paýtagtymyzda däp bolşy ýaly, ýagny  maý aýynyň 24-ne “Ak şäherim Aşgabat” atly XX köpugurly halkara sergi geçirildi. Bu sergi Aşgabat şäheriniň häkimligi hem-de...

Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň tejribeleli kazylarynyň geçiren okuw sapagy

30-njy aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Arbitraž kazyýetiniň tejribeleli kazylarynyň gatnaşmagynda   halkara hukugy fakultetinde bilim alýan  talyplary üçin  hünärlerini has-da  kämilleşdirmäge...

Şöhratly ganatym – bedew   

Ata Watan Eserleri
Türkmen halkynyň akyl-paýhasyndan dörän atşynaslyk sungaty – özboluşly aýratynlygy, eýeleýän orny, ýerine ýetirýän hyzmaty, bilen tapawutlanýan edebi mirasdyr. Halkymyzyň bedew atlara bolan hormaty, söýgüsi örän...

Halkara  delegatlar  güni

Ata Watan Eserleri
Taryhyň sahypalaryny gatlaýan  ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşikleriň esasynda ýola goýulýan  halkara gatnaşyklary barha  ösýär we ýygjamlaşýar. Köptaraplaýyn diplomatiýanyň häzirki wagtda barha ösýändiginiň subutnamasy hökmünde global...

Döwrebap we elýeterli taksi hyzmatlary

                  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň durmuşa geçirýän irginsiz zähmeti netijesinde ýurdumyzyň birnäçe edaradyr-kärhanalary halkara derejesindäki abraýa...

 Dal bedewim – syrdaşym,  Alabaýym – gardaşym  

         Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň asyrlaryň dowamynda döredip, dünýä giňişliginde üýtgewsiz ykrarnama eýe bolan milli gymmatlyklaryna uly sarpa goýulýar. Bu bolsa biziň her...

Bütindünýä şygryýet güni

Bütindünýä şygryýet güni her ýylyň 21-nji martynda giňden bellenilip geçirilýär. Bu dynç alyş güni Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ylym we Medeniýet Guramasy (ÝUNESKO) tarapyndan 1999-njy...

Türkmen telekeçileri ösüşiň täze tapgyrynda

Ata Watan Eserleri
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesi dabaraly bellenjek “Türkmenistan- parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip atlandyrylan 2021-nji ýylymyzyň  mart aýynyň 17-18-i aralygynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler...

Malaýziýa – tokaý içindäki gizlin hem-de täsin döwlet

Ata Watan Eserleri
Malaýziýa- Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşýän döwlet  bolup Günorta Hytaý deňzi ýurdy iki bölege bölýär. Olar Günbatar Malaýziýa onuň däp bolan ady Malaýýa ýanaşyk adalar bilen bilelikde...

Şanly toýa barýar eziz Diýarym

     Döwletimiziň taryhynyň şöhratly sahypalary Garaşsyzlyk döwrüne degişlidir. Çünki ýurdumyz Garaşsyzlygyny alandan soň, görlüp-eşidilmedik ösüşleri başdan geçirdi. Garaşsyzlyk mähriban halkymyzyň milli buýsanjydyr. Berkarar döwletimiziň mizemezliginiň,...