TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ispan diliniň güni

23-nji aprelde bellenilýän ispan diliniň güni (ispan. Día del Idioma Español), Birleşen Milletler Guramasynyň Jemgyýetçilik gatnaşyklary bölüminiň başlangyjy bilen Halkara seneler senenamasyna girizildi. 2010-njy ýylda...

Basketbol oýnunyň döreýşi

Basketbol oýny – 1891-nji ýylda oýlanyp tapylan sportuň deňeşdirerlikli täze görnüşi bolupdyr. “Basketbol” sözi iňlis dilinde “basket”-sebet, “ball”-top diýmegi aňladypdyr. Häzirki wagtda  bolsa bu oýun...

Mukaddesligiň belent waspy

Ata Watan Eserleri
Halk döredijiligimizde bedewleriň esasy orun almagynda, olaryň halk arasynda uly meşhurlyga eýe bolmagynda atlar barada döredilen atalar sözleriniň we nakyllaryň öran uly ähmiýeti bar. Çünki...

Ene − Zeminiň görki

Ene – ömrüň başlangyjy, ýaşaýşyň gözbaşy. Ýer ýüzünde ynsan kalbyna iň ýakyn, mähriban ynsan hakda söz açylsa, onuň mertebesini, beýikligini wasp edere älem sözi hem...

Kiçijek oglanjykdan, ullakan bir sapak

Günlerde bir gün dükanyň satyjysy tekjesiniň üstjagyzyna “Kiçijek güjüjekleriň satylýandygy” duýurmak üçin görkeziji ýazgy tagtajygyny goýýar. Satyjy şol ýazgyny goýan badyna hem dükanyň içinde kiçijek...

Singapur barada bilesiňiz gelýärmi?

Singapur döwleti geografiki ýerleşişi taýdan Günorta-Gündogar Aziýada ýerleşip, ýurduň resmi dili iňlis dilidir. Singapur-dünýädäki bar bolan üç sany özygtyýarly şäher-döwletleriniň biri bolup, Malakka ýarymadasynyň günorta...