TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň  Daşary  işler  ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary  institutynyň  Halkara  hukugy fakultetiniň  2-nji  ýyl  talyby.

Bütindünýä welosiped güni

Iki asyr bäri ulanylýan ýönekeý, ygtybarly, ekologiýa taýdan arassa we amatly ulag görnüşi bolan welosipediň özboluşly taryhy bolup, onuň giňden ulanylyşy daşky gurşawa hormat goýmaga...

Ýangyn söndürijiler güni

4-nji Maýda Ýangyn söndürijiler güni halkara derejesinde hünär baýramçylygy hökmünde giňden bellenilýär. Adamlaryň, haýwanlaryň, emläkleriň, ekosistemanyň jisimlerini ýangyndan goraýan we halas edýän batyrgaý hünärli adamlar...

Halkara ene ýer güni

Umumadamzat  ýaşaýşynyň rahat öýi hasaplanýan  ýere aýratyn ähmiýet berilmegi, onuň halkara günleriniň senenamasynda orun almagyna  getirdi.   Her ýylyň 22-nji apreli  global baýramçylyk hökmünde “Halkara ýer...

Sport – saglykly ýaşaýyş

Häzirki wagtda  hormatly Prezidentimiz  sportuň we bedenterbiýäniň    dünýäde parahatçylyk döredijilik ugruna aýratyn ähmiýet berýär.  Ýurdumyzy halkara sport hyzmatdaşlygynyň merkezine öwürmek  ugrunda   giň ýollary  açýar. Sport...

  Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy

Bütindünýä intellektual eýeçilik guramasy (iňlisçe World Intellectual Property Organization) intellektual eýeçilik ulgamynda hereket edýän birnäçe möhüm  konwensiýalaryň işini dolandyrýan halkara guramasydyr. Halkara guramanyň resmi dilleri:...

    Hukukçylar güni

Her käriň özüniň hünär baýramçylygynyň aýratyn bellenilýän  güni bolup,  adalatlygyň höküm sürmeginde adamlaryň arasynda  ýüze çykýan meseleleri kanuny taýdan  düzgünleşdirýän hukukçylaryň  güni Russiýada 3-nji dekabrda...