TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistanyň Daşary işler ministri

Türkmenistanyň daşary işler ministri BAE-niň Ilçisini kabul etdi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ahmet Alhaý Hamad Hamis Al-Hameli bilen duşuşygy geçirildi. Söhbetdeşligiň...

Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministri bilen duşuşyk

Daşkentde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministri Faýsal Bin Farhan Al-Saud bilen duşuşygy geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynda taraplar ýokary derejedäki...

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekretary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow iş sapary bilen Aşgabada gelen Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň (Türki Geňeşiň) Baş sekretary B.Amreýew bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar...

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Şu gün, 21-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň “Türkmenistan-ABŞ” işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuard hem-de ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly...

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň telefon söhbetdeşlikleri

Şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Gyrgyz Respublikasynyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň daşary işler ministrleri bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow...

«Wyşegrad topary – Merkezi Aziýa» formatynda onlaýn duşuşyk

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Wyşegrad topary – Merkezi Aziýa» formatynda Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi. Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler...

Marşal Abdul Raşid Dostum bilen duşuşyk

Ata Watan Eserleri
2021-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Aşgabada iş sapary bilen gelen Owganystanyň Milli Yslam Hereketi partiýasynyň ýolbaşçysy Marşal Abdul Raşid Dostum...

Türkmenistan dünýä ýurtlaryna ynsanperwer kömegini bermegini dowam eder

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Adatdan daşary ýagdaýlara seslenmegiň Merkezi gaznasyna goýumlaryň yglan edilmegi boýunça ýokary derejeli çärede çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň we onuň Prezidentiniň tebigy...

Türkmenistan ÝHHG-niň çäklerinde ynsanperwerlik ugry boýunça hyzmatdaşlyk etmäge ygrarlydyr

ÝHHG-niň Ministrler geňeşiniň wideokonferensiýa görnüşinde geçirilen mejlisinde demokratiýanyň, kanunyň hökmürowanlygynyň we şahsy erkinligiň gymmatlyklarynyň saklanylmagy boýunça bilelikdäki hereketler ara alnyp maslahatlaşyldy. Öz çykyşynda Türkmenistanyň Daşary...

ÝHHG-niň Ministrler geňeşinde howpsuzlygyň we durnuklylygyň üpjün edilmegi boýunça Türkmenistanyň konseptual çemeleşmeleri beýan edildi 

Şu gün, onlaýn görnüşinde geçirilen ÝHHG-niň Ministrler geňeşiniň 27-nji mejlisiniň barşynda eden çykyşynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Türkmenistanyň baştutanynyň howpsuzlyk konsepsiýasy babatyndaky nukdaýnazaryny beýan etdi....