TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmenistan’a uçak var mı

Internete birikmezden (offline ) habarlary okamak: Saýlamak mümkinçiligi

Baş Redaktor
Applikasiýamyz offline işleýär we Siz internete birikmedik wagtyňyz hem Ata Watan habarlaryny okap bilersiňiz! Şeýle hem  islän habaryňyz boýunça Size hususy bildiriş gelmegini sazlap bilersiňiz!...

Söwda we jemgyýetçilik iýmit merkezleriniň çäklendirme möhleti

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Hökümeti sebitdäki we dünýädäki çylşyrymly epidemiologik ýagdaý sebäpli söwda we jemgyýetçilik iýmit kärhanalarynyň işiniň çäklendirme möhletini uzaltdy. Bu barada “orient.tm” internet saýtynda bellenilip geçilýär....

Daşary ýurtdan gelýän raýatlaryň karantin möhleti uzadyldy

Baş Redaktor
Dünýä tejribesi göz öňünde tutulyp, ýiti ýokanç keselleriň Türkmenistanyň çägine getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak üçin alnyp barylýan işleri güýçlendirmek maksady bilen, ýurdumyza daşary ýurtlardan...

Halkara uçar gatnawlary boýunça täze möhlet

Baş Redaktor
Ozal habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň hökümeti ýiti ýokaç keseliniň ýurduň çägine girmegi hem-de ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen halkara howa gatnawlaryny, ýurduň çägindäki otly hem-de...

Ýörite uçar gatnawlary dowam edýär

Baş Redaktor
Türkmenistanyň hökümeti ýiti öýken sowuklama keseli sebäpli emele gelen çäklendirmeler zerarly daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny ýurdumyza getirmegi dowam etdirýär. Ozal hem saýtymyz arkaly beren...

Raýatlarymyz ýurdumyza getiriler: Çäklendirmeler we möhletler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň hökümeti koronawirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlaryny ata Watanymyza getirmek işlerini yzygiderli ýagdaýda dowam etdirýär. Saýtymyza öň ýerleşdiren habarymyza görä, Russiýadaky, Ukrainadaky...