Tag : Türkmenistan üçin wiza

SPORT

“Barselonanyň” täze tälimçisi Kuman bolar

Ata Watan Eserleri
«Barsleona» toparynyň ýolbaşçysy Žozep Bartomeu Ronald Kumanyň toparyň täze tälimçisi boljakdygyny mälim etdi. Toparyň tälimçisi Kike Setýen “Barselona” toparynyň “Bawariýa” toparyndan 8:2 hasabyndan utulmagyndan soňra...
SPORT

“PSŽ” topary ilkinji gezek finalda

Ata Watan Eserleri
Fransiýanyň paýtagty Pariž şäherinde ýerleşýän «PSŽ» topary özüniň taryhynda ilkinji gezek Çempionlar ligasynyň final tapgyrynda oýnamaga hukuk gazandy. Bu topary ýarym final duşuşygynda Germaniýanyp “Leipsig”...
JEMGYÝETTESWIRLER

Maksadaokgunly Esetler kimler

Ata Watan Eserleri
Esediň (Ýolbars 23.07—23.08) özüne bolan ynamy juda ýokary. Halaýan reňki — altyn. Üstünlik getirýän daşy — Hakyk. Sary gülleri halaýar. Ýolbarslar ynamly hereket edip, öňünde...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Keselleriň öňüni almak boýunça wagtlaýyn hökmany çäreler girizildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň 2020-nji ýylyň 17-nji awgustynda çykaran 237 belgili buýrugy bilen ilatyň arasynda keselleriň öňüni almak boýunça wagtlaýyn hökmany çäreler...
TEHNOLOGIÝA

3D printeri arkaly jaý guruldy

Ýewropada ýerleşýän iň uly 3D printer Belgiýada hakyky iki gatly jaýy gurmak üçin ulanyldy. “Cnet” internet portalynyň maglumatlaryna görä, iki gatly jaýy gurmak üçin “BOD2”...
SPORT

Ýene-de tälimçilige dolanmakçy

Angliýanyň “Arsenal” topary uzak ýyllap tälim beren Arsen Wenger, Niderlandlar Patyşalygynyň futbol boýunça milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk edip biler. Niderlandlaryň futbol birleşigi “Barselonanyň” täze baş tälimçisi...
SPORT

Dawid Silwanyň heýkeli gurlar

“Mançester Siti” “Etihad” stadionynda ispan oýunçysy Dawid Silwanyň heýkeli üçin meýilnamalary yglan etdi.  Oýunçynyň heýkeli stadionyň daşynda guruljakdygyny stadionyň Prezidenti tarapyndan aýdyldy. Heýkel 2021-nji ýylda...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Hytaýyň sanjymy hem taýýar bolýar

Ata Watan Eserleri
Russiýa koronawirusy sanjymyny tassyklandan soň Hytaýdan hoş habar geldi. Döwlet eýeçiligindäki kompaniýa bahasy 140 dollardan arzan bahadan öndüriljek sanjymyň ýylyň ahyryna çenli bazara taýýar boljakdygyny...
BIZNES

Eksport nyrhy arzanlaýar

Ata Watan Eserleri
IKAR agentliginiň berýän maglumatlaryna görä, Russiýada ýetişdirilýän bugdaýyň 1 tonnasynyň eksport bahasy 205 dollardan 201 dollara düşdi. Agentlik muny islegler we bilen olaryň arasyndaky nyrhlaryň...
SIZDEN GELENLER

Çaý başynyň süýjülik güýmenjesi

Ata Watan Eserleri
Mähriban okyjylar, men size bu gezek çaý başynda güýmener ýaly, agzyňyzda ereýän kökäniň taýýarlanyşy barada maglumat bermekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 50 gram otag gyzgynlygynda...
SPORT

Klopp – iň gowy tälimçi

Angliýanyň “Premýer-ligasy” geçen möwsümiň iň gowy tälimçisini saýlady. “Liwerpul” toparynyň tälimçisi Ýurgen Klopp bu derejä mynasyp boldy. Onuň ýolbaşçylygynda topar 99 utuk gazanyp, soňky 30...
SPORT

Futbola başlan toparyna tälimçi boldy

Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyň öňki kapitany Winsent Kompani futboly terk edip, Begliýanyň “Anderleht” toparynyň tälimçesi wezipesine bellenildi. Ol öňümizdäki 4 möwsümde bu topara tälim berer....
SPORT

Silwa “Real Sosýedad” toparyna geçdi

Ispaniýanyň iň güýçli futbolçylarynyň biri hasaplanýan Dawid Silwa ýene-de ata watanyna dolanyp geldi. Ol Angliýanyň “Mançester Siti” toparynyň düzüminde çykyş edýärdi. Bu topary bilen şertnamasy...
SPORT

Ýewropa ligasynyň finaly: “Sewilýa” – “Inter”

UEFA Ýewropa ligasynyň finalyndan oýnajak toparlar belli boldy. Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” toparyny 2:1 hasabynda utup, finala çykan Ispaniýanyň “Sewilýa” toparyndan soňra bu arzylyň ýaryşyň finalyna...
SIZDEN GELENLERTESWIRLER

Çagaňyzyň haýsy sport bilen meşgullanmalydygyny bilýäňizmi?!

Ata Watan Eserleri
Sport islendik ýaşly ynsanyň saglygyna peýdaly. Emma çagalary irki ýaşdan sporta gönükdirmegiň geljekde sagdyn jemgyýetiň binýadyny kemala getirýändigini unutmaly däldiris. Çagalaryň fiziki işjeňligiň kadalaşmagy olaryň...
BIZNES

ÝUNISEF : Gyssagly Tender Size Garaşýar

Baş Redaktor
BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF)  Türkmenistandaky wekilhanasy özüniň resmi Instragram sahypasynda tender yglan etti. Onda  şeýle diýilýär: Gyzyklanýan taraplary aşakdaky tenderlere tabşyrmagyňyza çagyrýarys. Pandemiýanyň taýýarlygynyň we...
SPORT

Türkmenistandaky futbol ýaryşlary soňa süýşürildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy ýakyn günlerde meýilleşdirilýän ähli resmi duşuşyklary näbelli möhletde soňa süýşürdi. Has takygy, şu aýda Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 3-nji aýlawynyň we Kubok ýaryşynyň...
JEMGYÝET

Dünýädäki iň garry panda 38 ýaşady

Ata Watan Eserleri
Hytaýda dünýäniň iň garry pandasy üçin reňkli doglan gün toýy geçirildi. Dürli miwe we gök önümler bilen naharlanan dünýäniň iň garry pandasy 38 ýaşady. Panda...
BIZNES

Şu ýyl nebitli guýularyň 37-si gazyldy

«Türkmennebit» döwlet konserniniň önümçilik düzümleri häzirki wagtda günbatar sebitiň çäklerindäki nebit-gazly ýataklarda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ulanyş maksatly guýularyň jemi 37-siniň gazuw işleri...
MEDENIÝET

Morgan Frimen – Golliwudyň iň hormatlanýan aktýory

“Aktýor bolmak aňsat, şoňa öwrülmek kyn” – bu sözler “Şauşenkodan gaçyş”, “Ýedi”, “Million dollarlyk çaga” we başga-da köp kinolary bilen tanalýan hem-de Oskar baýragynyň eýesi...