TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmenistan hava yolları ne zaman açılacak

Daşary ýurtdan gelýän raýatlaryň karantin möhleti uzadyldy

Baş Redaktor
Dünýä tejribesi göz öňünde tutulyp, ýiti ýokanç keselleriň Türkmenistanyň çägine getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak üçin alnyp barylýan işleri güýçlendirmek maksady bilen, ýurdumyza daşary ýurtlardan...

Halkara uçar gatnawlary boýunça täze möhlet

Baş Redaktor
Ozal habar berişimiz ýaly, Türkmenistanyň hökümeti ýiti ýokaç keseliniň ýurduň çägine girmegi hem-de ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen halkara howa gatnawlaryny, ýurduň çägindäki otly hem-de...

Türkmenistanyň halkara howa gatnawlarynyň we daşary ýurt raýatlarynyň gelmeginiň möhleti

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Hökümeti tarapyndan ýiti ýokanç keselleriň ýurduň çägine girmeginiň hem-de ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň döwlet serhetlerinden ýurduň raýatlarynyň, daşary ýurt raýatlarynyň hem-de raýatlary...

Ýörite uçar gatnawlary dowam edýär

Baş Redaktor
Türkmenistanyň hökümeti ýiti öýken sowuklama keseli sebäpli emele gelen çäklendirmeler zerarly daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny ýurdumyza getirmegi dowam etdirýär. Ozal hem saýtymyz arkaly beren...

Raýatlarymyz ýurdumyza getiriler: Çäklendirmeler we möhletler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň hökümeti koronawirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlaryny ata Watanymyza getirmek işlerini yzygiderli ýagdaýda dowam etdirýär. Saýtymyza öň ýerleşdiren habarymyza görä, Russiýadaky, Ukrainadaky...

“Türk howaýollary”: Aşgabat gatnawy üçin täze möhlet

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Russiýadaky, Ukrainadaky hem-de Germaniýadaky  raýatlary ýurdumyza gelerler. Bu baradaky habarymyzy saýtymyzdan okap bilersiňiz. Bu habaryň linkini  habaryň ahyrynda hem Size ýetirmek bilen Türkiýäniň “Türkhowayollary”...

Parom gatnawy bilen raýatlarymyz getiriler

Baş Redaktor
Täze görnüşli koronawirus sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlaryny Türkmenistana getirmek işleri alnyp barylýar. “Orient.tm” saýtyndaky habara görä, oktýabr aýynyň birinji on günlüginde Azerbaýjandaky türkmen...

Türkmen raýatlary daşary ýurtlardan getiriler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň hökümeti koronawirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlarda galan Türkmenistanyň raýatlaryny ata Watanymyza getirmek işlerini yzygiderli ýagdaýda dowam etdirýär. “Orient.tm” internet saýtynyň beren maglumatyna görä, Russiýadaky,...

Halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Baş Redaktor
Türkmenistan dünýä ýurtlaryndaky COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatmagy dowam etdirýär. Bu halkara gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylmagy hem-de çäklendirmeler bilen baglanyşykly täze möhletler...

Türk Howa Ýollary : Aşgabat uçar gatnawlary barada

Baş Redaktor
Soňky döwürde Türkiýeden Türkmenistana uçar gatnawlarynyň haçan başlanjakdygy baradaky sowallar yzygiderli gözlenýär habarlaryň arasynda ilkinjileriň hatarynda durýar. Halkara uçar gatnawlary barada www.atavatan-turkmenistan.com saýtyna yzygiderli habarlar...