TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmenistan hava yolları ne zaman açılacak

Çynara we Jafer Nazlybaş : Ýar

vepa
Türkmenistanly sungat işgäri Çynara we Türkiýäniň kabak kemaneniň ussady Jafer Nazlybaşyň   “Ýar” şekilli aýdymyna Atavatan TV You Tube kanalynynda  doly görmek üçin...

Gelip çykyşy haýwanlardan bolan önümleriň howpsuzlygy we hili

Baş Redaktor
Gelip çykyşy haýwanlardan bolan önümleriň howpsuzlygyny we hilini üpjün etmegiň düzgünlerini we kadalary tassyklandy. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministriniň 2021-nji ýylyň 14-nji...

Türk Howa Ýollary : Aşgabat uçar gatnawlary barada

Baş Redaktor
Halkara  howa gatnawlarynyň nähili boljakdygy hemmeleri gyzyklandyrýan bolsa gerek. Türkiýäniň milli awiasiýa kompaniýasy (THY) öz resmi internet saýhypasynda 2021-nji ýylyň Fewral hem-de Mart aýlary boýunça...

“Türkmenhowaýollary”: halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Baş Redaktor
Türkmenistan dünýä ýurtlaryndaky COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatmagy dowam etdirýär. Bu halkara gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylmagy hem-de çäklendirmeler bilen baglanyşykly täze möhletler...

Türkmenistandan Russiýa ýörite ikinji uçar gatnawy

2021-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Türkmenabatdaky halkara howa menzilinden Russiýa Federasiýasyna nobatdaky ýörite uçar gatnawy amala aşyryldy. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň resmi internet sahypasynda...

Türkmenistan daşary ýurtlara okamaga gitjek talyplara sanjym eder

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň we welaýatlaryň häkimi, şeýle saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatynda saglygy...

Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy meýilleşdirilýär

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň “Türkhowaýollary” (THY) kompaniýasy tarapyndan 2021-nji ýylyň 15-nji ýanwarynda Türkmenabat-Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawynyň amala aşyrylmagy meýilleşdirilýär. Bu barada “Türkhowaýollary” kompaniýasynyň Aşgabat şäherindäki şahamçasynyň...

Interaktiw Sahypa : Sizden gelenler — Size garaşýar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan  berilen “Daşary ýurt žurnalistleriniň Akkreditasiýa Şahadatnamasynyň” eýesi  “Atavatan Türkmenistan”  halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýty Ata Watanymyz baradaky habarlary diňe bir ýurdumyzyň...

Türk Howa Ýollary: möhüm bildiriş

Türkiýe Respublikasynyň milli awiasiýa gullugy “Türk Howa Ýollary” öz uçarlaryndaky ýolagçylaryndan “COVID-19” barlag kepilnamasyny talap edýär. Bu barada kompaniýa tarapyndan bildiriş çap edildi. Şol bildirişde...

Halkara uçar gatnawlarynda täze möhlet

Baş Redaktor
Türkmenistan dünýä ýurtlaryndaky COVID-19 koronawirus pandemiýasy sebäpli halkara uçar gatnawlaryny wagtlaýynça togtatmagy dowam etdirýär. Bu halkara gatnawlaryň wagtlaýynça togtadylmagy hem-de çäklendirmeler bilen baglanyşykly täze möhletler...