TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

turkmenistan habarlar

“Türkmenistan” awiakompaniýasy ýörite uçar gatnawyny amala aşyrýar

Baş Redaktor
“Türkmenistan” awiakompaniýasy ýakynda ýene bir ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu uçar gatnawy Russiýa ugry boýunça amala aşyrylar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň...

Temmäki önümleriniň Türkmenistana getirilmegi we olaryň söwdasy

Baş Redaktor
Temmäki önümleriniň söwda Kadalaryny tassyklamak hakynda Buýruk kabul edildi. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň 2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda çykaran 55 belgili buýrugy bilen...

Boş iş orunlary boýunça bildiriş

Ata Watan Eserleri
Ýurdumyzdaky hususy pudakda hem-de daşary ýurtly halkara guramalaryň, ilçihanalaryň yglan edýän boş iş orunlary baradaky habarlary mundan beýläk “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...

ÝUNISEF konsultant gözleýär

Ata Watan Eserleri
ÝUNISEF-iň 75 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanda ÝUNISEF-iň alyp barýan işiniň taryhyny belläp geçmek üçin neşir we degişli metbugat önümlerini döretmek üçin konsultant işe almak göz öňünde tutulýar....

«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasyda täze iş orunlary

Ata Watan Eserleri
«PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy aşakdaky wezipelere hünärli we talabalaýyk dalaşgärleri işe çagyrýar Gyýanlyda işlemek üçin hünärmen (hukukçy). Ähli dalaşgärler özleri barada doly maglumatlary...

Ýerli we halkara okuw mekdepleri: Ähli habarlar bir ýerde

Baş Redaktor
Orta  mekdeplerde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýurdumyzdaky we halkara abraýly ýokary okuw mekdepleri baradaky habarlar okyjylarymyz tarapyndan iň gyzyklanýan habarlaryň biridir. Şol...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepler

Baş Redaktor
Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň toplan maglumatlary...

Gozgalmaýan emläk boýunça onlaýn hyzmatlar

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Adalat ministrligi online hyzmatlaryny bermegi ýola goýdy. Ministrligiň web saýtynda bellenip geçilişine görä, Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen...

“Altyn Asyr” Oraza 2021 hyzmatyny hödürlenýär

Baş Redaktor
“Altyn Asyr” Ýapyk Paýdarlar Jemgyýeti öz müşderilerine, ýetip gelen Oraza aýy (2021-nji ýyl) mynasybetli özüniň hyzmatlaryny hödürleýär. Bu hyzmatdan peýdalanmak bilen siz ykjam telefon ekranlaryňyzda...