TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmenistan» daýhan birleşigi

Dünýä deňelen düýäm

Hojagylyç Nazarow
“Düýe maly-dünýe maly” diýen halkymyz düýeden başga ýeke janlyny-da dünýä deňemändir. Munda iňňän uly many-mazmun bar.  Beýle ýokary baha berilmegine onuň müň derdiň dermany çaly,...

Her sygyrdan 10 litrden gowrak süýt alynýar

Ata Watan Eserleri
Wekilbazar etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň «Üç depe» ýaýlasynda ýerleşýän döwrebap maldarçylyk toplumynda daşary döwletlerden getirilen köp süýt berýän golşteýn hem-de simmental tohumly mallar idedilýär ― diýip, «Türkmenistan»...

Milli Liderimiziň Balkan welaýatyna iş sapary

17-nji iýunda Balkan welaýatynda iş saparynda bolan hormatly Prezidentimiz sebitiň ekerançylyk meýdanlarynda, daýhan hojalyklarynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Hormatly Prezidentimiz dikuçarda Bereket etrabynyň «Türkmenistan»...