TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

türkmenistan daşary ýurt okuwlary 2020

“Makul Hyzmat Terjime”: Intellektual telekeçilik başlangyçlary

Baş Redaktor
Paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Makul Hyzmat” hususy kärhanasynyň baş direktory Altyn Nurmuhammedowa saýtymyza beren beýanatynda, kärhananyň intellektual telekeçilik başlangyçlardan ugur alyp hereket edýändigini, müşderlerine ýokary...

«Migrasiýa hakyndaky» Kanuna üýtgetmeler giriziler

Baş Redaktor
«Türkmenistandaky daşary ýurt raýatlarynyň hukuk ýagdaýy hakyndaky» Kanunyň rejelenen görnüşiniň taslamasy, şeýle hem «Migrasiýa hakyndaky», «Migrasiýa gullugy hakyndaky» Kanunlara-da üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakyndaky Kanunlaryň...

Türkiýede daşary ýurt talyplary üçin synaglar (YÖS) başlaýar

Türkiýede bilim almak isleýän daşary ýurtly talyplar üçin her ýyl geçirilýän synaglaryň 2021-nji ýyl üçin resminama kabul edişlik başlandy. ÝÖS ady bilen bilinýän Daşary ýurtly...

Türkiýäniň uniwersitetleriniň okuw ýagdaýy barada

Ata Watan Eserleri
Koronawirus ýokanjy sebäpli çäklendirmeleriň dowam edýän döwründe Türkiýäniň ýokary okuw mekdeplerinde onlaýn okuw tertibinden adaty tertibe geçmek babatda degişli işler alnyp barylýar. Ýurduň Bilim geňeşiniň...

Oksford derejesinde bilimi berjek uniwersitet

Özbegistanda Oksford derejesinde bilimi berjek Prezident uniwersitetini döretmek meýilleşdirilýär. Daşkent şäherindäki Prezident uniwersiteti birbada 8 müň okuwça bilim berer. Bu barada Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew...

GDA agza ýurtlar: diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy

Ata Watan Eserleri
Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtynyň...

Diplomy ykrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawy belli boldy

Ata Watan Eserleri
Bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän daşary ýurtly ýokary okuw mekdepleriniň sanawy her ýyl taýýarlanýar. Şol sanaw 2021-nji ýyl üçin hem düzüldi....

Türkiýede talyp haklary üçin resminamalary kabul edişlik başlaýar

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän daşary ýurtly talyplara talyp haky mümkinçiligi döredilýär. Türkiýe, dünýäniň dürli künjeklerinden gelen daşary ýurtly talyplar üçin “Türkiýe...

Türkiýede bilim almak üçin – “Atavatan Danışmanlık LTD”

Baş Redaktor
Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistanly ýaşlara maslahat we terjime hyzmatlaryny hödürleýän we öz işini  Stambul şäherinde alyp barýan “Atavatan Danışmanlık Yayıncılık, Tercüme, Turizm ve Bilişim...

Migrasıýa Boýunça Okuw Maslahaty

Baş Redaktor
2020-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň “Merkezi Aziýada we Russiýa Federasiýasynda migrantlaryň we jemgyýetleriň durmuş-ykdysady ýagdaýyna COVID-19 pandemiýasynyň täsirini peseltmek” atly taslamasynyň çäklerinde...