TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitaby

Milli Liderimiziň kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň türk dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygy tarapyndan Stambul uniwersitetiniň Jerrahpaşa hünärment...

«Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitaby türk dilinde

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň türk dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Tanyşdyrylyş dabarasyna ýurdumyzyň gazet-žurnallarynyň baş redaktorlary, ýerli ýokary...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitap rus we gruzin dillerinde çapdan çykdy

Ata Watan Eserleri
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygynyň öňüsyrasynda çapdan çykan «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby diňe ýurdumyzda däl-de, eýsem, dünýäniň dürli dillerine terjime edilip...

“Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitaby ýapon dilinde

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň ýapon dilinde çapdan çykan neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25...

Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi : Türkmenistanyň Prezidentiniň Täze kitaby

Türkmenistanyň Prezidenti özüniň täze eseri “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabyny ýazyp tamamlady. Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dynç alyş günleriniň dowam edýän pursatlarynda halkymyzyň...