TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türk­men­ha­ly» döw­let bir­le­şi­gi

Akyl-paýhas bäsleşiginde ýarym finalyň gatnaşyjylary mälim boldy

Ata Watan Eserleri
Ýaňy-ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny...

“Türkmenhaly”: haly önümlerini karzyna alyp bolar

«Türkmenhaly» döwlet birleşigi, öz müşderilerine el haly we haly önümlerini karzyna satyn almak maksady bilen, Türkmenistanyň “Halkbank” DTB arkaly möhleti 3 ýyla çenli, ýyllyk 12...

Üns beriň! Bäsleşikli söwda

Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda sagat 10-00-da geçirilýär ÜNS BERIŇ! BÄSLEŞIKLI SÖWDA! Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna...

Äpet halylar «Ak öýler» üçin

Ýene iki aý çemesi wagtdan ― iýun aýynda Türkmenabat we Balkanabat şäherlerinde «Türkmeniň ak öýi» binalarynyň açylyş dabarasynyň bolmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy we...

Saud Arabystanynda türkmen halylarynyň dükany açylar

Ýakyn geljekde Saud Arabystany Patyşalygynda türkmen halylary satylýan ýöriteleşdirilen dükanyň açylmagy mümkin. Şeýle hem Patyşalygyň işewürleri türkmen gelin-gyzlarynyň elinden önýän ajaýyp senedi has köp mukdarda...

Türkmenistanyň haly eksporty

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, degişli ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň ýolbaşçylarynyň  gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onda geçen...

Täze haly «Türkmen kalbyndan» hem 50 inedördül metr uly

Ata Watan Eserleri
«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Serdar çeper haly kärhanasy baryp 1942-nji ýylda dokan «Türkmen kalby» atly ägirt halysy bilen Ýer ýüzünde meşhurlyk gazanypdy. Şol wagt 193 inedördül...

Hususylaşdyrmak boýunça bäsleşikli söwda

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Maliýe  we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär. Bäsleşikli söwdalar 2020-nji...

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirilýär

Ata Watan Eserleri
Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal bir­ža­sy, Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi, «Türk­men­ha­ly» döw­let bir­le­şi­gi, Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­le­şi­gi, Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy bi­len bi­le­lik­de...