TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasy

Köýtendag sebitiniň tebigy serişdeleriniň barlag işleri dowam edýär

Köýtendag sebiti tebigy serişdelerine baýdyr. «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Köýtendag geologogözleg ekspedisiýasynyň hünärmenleri bu serişdeleriň ýurdumyzy ösdürmegiň bähbidine ulanylmagy ugrunda netijeli hem işjeň zähmet çekýärler. Häzirki...

Rugsatnama: Ýerasty suwlarynyň ýataklaryny gözlemek we barlamak

Baş Redaktor
Ýerasty suwlarynyň ýataklaryny gözlemäge, barlamaga we ulanmaga rugsatnama bermek hakynda Düzgünnama kabul edildi. Bu Düzgünnama  “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň başlygynyň 2020-nji ýylyň 17-nji iýunynda çykaran 71-iş...

«Täjibaý» käninden täze tebigy gaz akymy alyndy

«Täjibaý» käninden günlük debiti 400 müň kub metrlik tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Garagum sährasynyň geljegi uly meýdançasynda gözleg guýusyny «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň...