Tag : «Türkmengaz» döwlet konserni

BIZNES

Türkmenistanda senagat taýdan ähmiýetli gaz akymy alyndy

Ýurdumyzyň sebitlerinde täze gaz ýataklaryny gözlemegiň we özleşdirmegiň hasabyna «mawy ýangyjyň» çykarylýan möçberlerini artdyrmak möhüm wezipeleriň biridir. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryny, görkezmelerini bada-bat ýerine ýetirmek boýunça...
BILIM

Kandidatlyk:Ylmy-barlag tebigy gaz instituty

Ata Watan Eserleri
      «TÜRKMENGAZ» DÖWLET KONSERNI          Ylmy-barlag tebigy gaz instituty 2022-nji ýylda aşakdaky hünär boýunça kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgäri saýlap...
BIZNES

«Agarguýy» täze gaz ýatagy ulanyşa girizildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ulanyşyndaky gaz ýataklarynyň sanawy «Agarguýy» ýatagy bilen ýetirildi. Ýakynda bu ýerde iki sany guýy burawlanylyp, olardan gymmatly uglewodorod akymy alyndy....
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik: gazhimiýa zawodyny gurmak boýunça

“Türkmenistanyň uglewodorod serişdeleri” hakyndaky kanunyna laýyklykda önümçiligi bölmek şerti bilen “Türkmengaz” Döwlet konserni kesgitleýän toparyň adyndan Daşoguz welaýatynda poliwinil asetat önümçilik gaz himiýa zawodynyň taslamasyny...
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Üns beriň! Bäsleşikli söwda

Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda sagat 10-00-da geçirilýär ÜNS BERIŇ! BÄSLEŞIKLI SÖWDA! Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakynda kanunçylygyna...
BIZNES

«Galkynyş» käni: 3.9 milliarddan gowrak tebigy gaz eksporty

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Galkynyş» gaz käninde gazy kükürtden arassalamak boýunça desgasynda zähmet çekýän «Marygazçykaryş» müdirliginiň hünärmenleri «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän...
BIZNES

Birža täzelikleri: 40 geleşik hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 40-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şweýsariýanyň, Kipriň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň...
BIZNES

Ýaponiýanyň kompaniýasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk

Ýaponiýanyň «Kawasaki Heavy Industries, Ltd.» kompaniýasynyň prezidenti T.Watanabe bilen Türkmenistanyň Döwlet ministri – «Türkmengaz» döwlet konserniň başlygy B.Amanowyň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi....
IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Halkara bäsleşik:  Gyýanlydaky polimer zawodynda önümhana

Ata Watan Eserleri
«Türkmengaz» döwlet konserni halkara bäsleşigini yglan etdi. Bu bäsleşige laýyklykda Gyýanlydaky polimer zawodynda plastikden täze önümçilik önümhanasynyň gurluşygy we taslamalaşdyrylmagy babatda gyzyklanýan taraplary çagyrýar. Bu...
JEMGYÝET

Ýapon kompaniýasyndan Türkmenistana uly gyzyklanma

Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Ýaponiýanyň «Kawasaki Heavy Ind. Ltd» kompaniýasynyň prezidenti T. Watanabe bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylarynyň arasynda wideo duşuşyk boýunça gepleşikler geçirildi....

«Täjibaý» käninden täze tebigy gaz akymy alyndy

«Täjibaý» käninden günlük debiti 400 müň kub metrlik tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Garagum sährasynyň geljegi uly meýdançasynda gözleg guýusyny «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň...

TOPH taslamasy işjeňleşdirilýär

27-nji iýulda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmengaz» — döwlet konserniniň guramagynda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygyna gatnaşyjy döwletleriň degişli...
JEMGYÝET

Türkmenistanda ýene bir gazet elektron görnüşde

Ata Watan Eserleri
«Türkmengaz» döwlet konserniniň hemaýat bermeginde ilkinji sany mundan 9 ýyl ozal okyjylar köpçüligine ýetirilen «Nebit-gaz» gazeti hem indi PDF görnüşinde elýeterli edildi. Kagyz nusgasy 1...
BIZNES

TNGIZT edarasyna baş direktor bellendi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Döwran Gurbangeldiýewiç Çişiýew Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine bellenildi. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Prezidenti şu ýylyň 3-nji...
BIZNES

Türkmen tebigy gazy Russiýa iberilýär

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmen “mawy altyny” Russiýa eksport edilýär. Bu barada TDH teswirinde bellenip geçilýär. Teswirde bellenişine görä, häzirki wagtda «Türkmengaz» döwlet konserninden tebigy gazy satyn almak üçin...
DÜNÝÄ

Türkmenistan bilen Eýranyň jedelli gaz meselesi boýunça arbitraž karary

Ata Watan Eserleri
Halkara Arbitraž kazyýeti, Eýranyň Milli Gaz kompaniýasy bilen “Türkmengaz” döwlet konserniniň arasyndaky tebigy gaz bergisi bilen baglanyşykly jedelli mesele babatda iki tarap üçin hem karar...
JEMGYÝET

Türkmenistan bilen Abu-Dabi Ösüş Gaznasynyň arasyndaky gatnaşyklar ösdürilýär

2020-nji ýylyň 17-nji iýunynda Abu-Dabi Ösüş Gaznasynyň Baş direktory Mohamed Saif Al Suwaýdi bilen wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk geçirildi. Duşuşyga ýurdumyzyň degişli edaralarynyň, şol sanda...
BIZNES

Türkmenistan Energetika Hartiýasy şertnamasynyň döwrebaplaşdyrmak ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Energetika Hartiýasynyň Şertnamasyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toparyň mejlisi geçirildi. Köptaraplaýyn gepleşiklere Energetika Hartiýasynyň Sekretariatynyň, Ýewropa Bileleşiginiň, Awstriýanyň, Azerbaýjanyň,...
BIZNES

«Döwletabat» Gaz Käninde Gaz Guýulary : Şertnamalar Baglaşmak

Düýn geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow içerki sarp edijileri energiýa serişdeleri bilen bökdençsiz üpjün etmek hem-de ýangyç-energetika...
JEMGYÝET

Beýik Ýeňşiň 75 ýyllygyna

vepa
“Türkmengaz” döwlet konserni, “Nebit-gaz” gazetiniň redaksiýasy hem-de “Gazyk” hususy kärhanasy bilen bilelikde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 75 ýyllygyna bagyşlap, söweş meýdanlarynda ata-babalarymyzyň...