TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

«Türkmenawtoulaglary» agentligi

Awtobuslary onlaýn görnüşde sargyt etmegiň nyrhlary

Ata Watan Eserleri
“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy fiziki şahslara, şeýle-de hususy kärhanalara we döwlet edaralaryna awtobuslary onlaýn görnüşde sargyt etmek hyzmatyny hödürleýär. Sargydy şu ýerden ýerine...

“Duralga” ykjam goşundysy – awtobuslaryň hereketi ugry

Ata Watan Eserleri
“Türkmenawtoulaglary” agentligi Aşgabat ýolagçy awtoulag kärhanasy bilen bilelikde Aşgabadyň ýaşaýjylaryna paýtagtyň jemgyýetçilik ulaglarynyň hereketi we ähli awtobus duralgalarynyň ýerleşýän ýeri barada maglumat almak üçin döredilen...

Türkmenistan Ýaponiýadan awtoulag we tehnika satyn alar

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky ýakyn günlerde Ýaponiýadan satyn alynjak «Toyota» kysymly awotulaglary hem-de «Komatsu» kysymly ýer gazyjy tehnikalaryny maliýeleşdirmäge gatnaşar. Täze tehnikalary satyn...

Aşgabatda täze awtobus gatnaw ugurlary açyldy

“Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky awtoulag kärhanasy ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2021-nji...

Ulag serişdeleriniň komission söwdasy barada üýtgetmeler

Baş Redaktor
Türkmenistanyň çäginde ulag serişdeleriniň komission söwdasynyň Tertibini tassyklamak hakynda” Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministriniň 2014-nji ýylyň 8-nji maýynda çykaran 49-Ö belgili buýrugynda käbir üýtgetmeler kabul edildi....

Täze awtobus gatnaw ugurlary açyldy

“Türkmenawtoulaglary” agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 54-nji “Teke bazar – Arkadag...

Türkmen talyplarynyň taýýarlan programmasy Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň işini döwrebaplaşdyrdy

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyplary Şageldi Weliýew bilen Annanazar Mämiýew bilelikde taýýarlan programmasy bilen awtoulag kärhanalarynyň optimal dolandyryşyny sanly tehnologiýalar arkaly kämilleşdirmegi teklip edýärler....

Türkmenistanda welaýatara awtobus gatnawlarynda täze möhlet

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň resmi web saýtynda berlen maglumata görä, welaýatara we şäherara awtobus gatnawlaryny wagtlaýyn çäklendirmegiň möhleti 2021-nji ýylyň 1-nji fewralyna çenli uzaldyldy. Agentlik mundan...

Awtoulag ýaryşlary: “Garagum-ýalkym” ralli reýd ýaryşy geçirildi

Baş Redaktor
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli awtomobil sporty boýunça birnäçe ýaryşlar geçirildi. Bu baýramçylyk sport ýaryşlary Türkmenistanyň Senagat pudagynyň işgärleriniň güni bilen utgaşyp gitdi. Türkmenistanyň...

75 belgili awtobusyň gatnaw ugryna üýtgeşme girizildi

Ata Watan Eserleri
Hormatly ýolagçylar! «Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnamalaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem-de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-nji...