TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen talyplary

Türkmen talyplarynyň taýýarlan programmasy Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň işini döwrebaplaşdyrdy

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyplary Şageldi Weliýew bilen Annanazar Mämiýew bilelikde taýýarlan programmasy bilen awtoulag kärhanalarynyň optimal dolandyryşyny sanly tehnologiýalar arkaly kämilleşdirmegi teklip edýärler....

Türkmen talyplary Belarusda sergi guradylar

Belarus Respublikasynyň Orşa etrabynda «Güýç agzybirlikde, agzybirlik dünýäde!» atly ýaşlaryň maslahaty we festiwaly geçirildi. Bu barada vitbichi.by Internet saýty habar berýär. Orşa lukmançylyk kolležinde geçirilen dabaralaryň...

Türkmen talyplarynyň paýtagtymyza gelmegi guralar

Ata Watan Eserleri
Dünýädäki we sebitdäki oňaýsyz epidemiologik ýagdaý sebäpli Türkmenistanyň Bilim ministrligi 15-23-nji noýabr aralygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň welaýatlarda iş tejribeligini geçýän 4-nji, 5-nji we 6-njy...

Türkmenistanyň ilçisi Bülent Ejewit uniwersitetine baryp gördi

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Işanguly Amanlyyew  halkara uniwersitet bolmak ugrunda möhüm ädimleri ädýän we dünýäniň köp ýurtlaryndan daşary ýurtly talyplara...

Russiýada okaýan türkmen talyplaryna hoş habar

Ata Watan Eserleri
Russiýa Federasiýasynyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan 27 müňden gowrak türkmenistanly talyba ýa-da indi okamak isleýänlere hoş habar: ýurtda bilim alýan daşary ýurtly talyplar mundan beýläk...