TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen tagamlary

Russiýanyň paýtagtynda türkmen restorany açyldy

Russiýanyň paýtagty Moskwa şäheriniň ýaşaýjylary we onuň myhmanlary Täze ýyl dynç alşynyň dowam edýän günlerinde golaýda Moskwa şäherinde açylan “Aşgabat” atly restoranda türkmen tagamlaryny dadyp...

Türkiýede türkmen tagamlaryna uly gyzyklanma

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäheriniň Keçiören etrabynyň häkiminiň orunbasary Sabiha Akdemir hem-de durmuş işleri boýunça müdiri Buket Paker Türkmenistanyň Ankara şäherindäki ilçihanasyna baryp gördüler. Etrabyň resmi...

Çaý başynyň süýjülik güýmenjesi

Ata Watan Eserleri
Mähriban okyjylar, men size bu gezek çaý başynda güýmener ýaly, agzyňyzda ereýän kökäniň taýýarlanyşy barada maglumat bermekçi. Munuň üçin gerekli önümler: 50 gram otag gyzgynlygynda...

Şerbetli keksiň taýýarlanyş usuly (ıslak kek)

Ata Watan Eserleri
Türk aşhanasynyň ýüz öwrüp bolmajak şerbetli süýjüliginiň taýýarlanyşy barada gyzyklanýan bolsaňyz gerek. Bu tagamyň taýýarlanyşy barada size gysgaça maglumat bermegi makul bildik. Ilki bilen gerek...