TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen sungaty

Atavatan Applikasiýasy täzelendi: Intellektual sahypamyz goşuldy

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň Android ulgamynda işleýän applikasiýasy- Atavatan  Applikasiýasy täzelendi.  Türkmen, Türk, Iňlis we Rus dillerinde hereket edýän, Türkmenistan we global habarlary...

Meýlis Hydyrow: Maksadym ussat skripkaçy bolmak

Baş Redaktor
Kitaplar, aýdymdyr sazlar adamzadyň ruhy gymmatlygy hasaplanýar. Saz – bu her bir ynsanyň ýüregine barýan inçe ýoly yzarlaýar. Saz sözsüz durmuşy suratlandyrýar. Türkmeniň akyldar şahyry ...

Mämmetsapar Toýlyýew: Ussatlary gören halypa

Baş Redaktor
Islendik ýerde, islendik pursatda sazyň sesi ýa-da aýdymçynyň owazy gulagymyza ilse, içki oýlarymyzyň rahatlygyna, alňasaňlydygyna, ýa-da duýgulanandygyna, garaz, hiç bir zada garamazdan sungatyň jadylaýjy güýji...

Suhan Orazberdiýew: — “Bagşy bolma, ýagşy bol!”

Ata Watan Eserleri
Gazet sahypalarynyň birinde Kerim Gurbannepesowyň “Edebiýat we durmuş” atly kitabyndan çap edilen “Öz okyjyň öňünde öz jogapkärligiňi duýmak, ony sylamak, onuň her bir minudynyň gyzyl...

Begler Nurberdiýew: Diňe öňe Ynam bilen

Baş Redaktor
Kalpdan çykan setirler zybana aýdym bolup geçende onuň lezzeti has-da üýtgeşik. Ony aýdýan ynsanyň päk göwnünden çykýan buýsanç daş-töwereginede ýetýär we diňleýjileriniň gulagyna ýakymly owaz...

Tirkeş Mätnazarow: Maksadym şowsuzlyklardan ýokarda

Baş Redaktor
Aýdym-saz jadylaýjy sungat. Bu ýola köp adam çagalygyndan gadam basýar. 3 ýaşynda aýdym bilen dil açan Tirkeş Mätnazarow  aýdym-saz sungatynda uly üstünliklere eýe boldy. Çagalygyndan...

Guwanç Meläýew: Kesbimden kemal tapanym

Baş Redaktor
Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýän ynsanlar özboluşly aýratynlygy bilen il içinde tapawutlanyp durýar. Özüniň zehinini zähmetine siňdirýän sungat işgärleriniň döreden eserleri bolsa tomaşaça ruhy...

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Baş Redaktor
Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen halkyň...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Baş Redaktor
Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar bagyna...

Merdan Handurdyýew: Teatr jadyly dünýä

Baş Redaktor
Ynsan dünýäsinde şeýlebir kär bar. Ol kär ynsanyň mertebesini belent, şähdini açyk, göwni bolsa päk edýär. Olar öz ukyp başarnyklaryny, zähmet ýollaryny her bir adamyň...