TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen oba hojalyk uniwersiteti

Türkmenistanda pagta meýilnamasy ýerine ýetirildi

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň edermen pagtaçylary “ak altyn” taýýarlamak babatdaky şertnamalaýyn borçnamasyny ýerine ýetirdiler. Bu baradaky hoş habar hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň...

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň birinji mejlisi

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň birinji mejlisi geçirildi. Onuň gün tertibine guramaçylyk meseleleri, türkmen alabaýlarynyň tohumynyň seçgisi boýunça işleri giňeltmek, alabaýlaryň bu özboluşly tohumyny aýawly saklamak...

«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasy döredildi

Ata Watan Eserleri
Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasyny döretmek boýunça maslahat geçirildi. Oňa birnäçe ministrlikleriň, jemgyýetçilik birleşikleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, bu ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlary,...