TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen oba hojalyk institutynyň                                                     Agrohimiýa we topragy öwreniş                                                   kafedrasynyň mugallymy

Reňkleriň adama täsiri

Ata Watan Eserleri
 Durmuşda üstünlik gazanmagyň esasy syry kesgitlenen maksatlara baglydyr. Bir maksat goýup, soň bu maksada ýetmek üçin hyjuwly  pikirlenip, kem-kemden oňa tarap hereket edýäris.  Bu gaty...

Ak sogan  

Ak sogan  soganlar maşgalasyna degişli bolan iki ýyllyk gök ekin. Ýabany tebigatda soganyň 750 görnüşi mälim bolup, olaryň 300 görnüşi ak kelleli soganyň görnüşlerine degişli....

Şalgymyň saglyga peýdasy.

Şalgam  (Brassica rapa)   kelemler maşgalasyna degişli köki miweli ekin.  Bir  ýa-da iki ýyllyk ösümlik. Birinji ýyly köki miwe ikinji ýyly bolsa gülläp kösük  emele getirýär....

Üstünlikli adamlaryň 7 ýörelgesi

Güýçli, üstünlikli  adamlar, başgalaryň kölegesinde galmaýan adamlardyr.  Başlan işleri üstünlikli tamamlanar, karýeralary kämildir we gazanan üstünlikleri jedelsiz.  Bu diňe bir wezipeli adamlar hakda däl, siziň...

Turpuň peýdasy

Turpuň peýdasy adamzada has irki döwürden belli bolupdur. Sebäbi turp tohumlaryndan ýag alypdyrlar, beýik piramidalaryň gurluşygynda  işleýän işçilere  turp ýygy – ýygydan iýmit hökmünde beripdirler....

Dünýäniň äpet kebelegi

Janly tebigatda kebelekleriň müňlerçe görnüşleri bar. Olar dürli reňklere baý bolup, san taýdan örän köp. Şeýle kebelekleriň biri hem Tawus gözli Atlas kebelegi (Attacus atlas)....