TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby

Çüýşe agajy

Brahihitonlar dünýä ýüzündäki ajaýyp ösümlik görnüşleriniň biridir. Brahihiton urugyna Awstraliýanyň we Täze Gwineýanyň subtropiki, tropiki howa şertlerinde ösýän, hemişe gök öwüsýän ýaprakly agaçlaryň hem-de gyrymsy...

Garpyz tohumlarynyň saglyga peýdasy

Tomus möwsümi birnäçe datly miweleriň, gök-önümleriň ýetişýän döwrüdir. Bu möwsümde iň bir köp ulanylýan bakja ekinleriniň biri-de garpyzdyr. Tagamly, güýçlendiriji, kaloriyasy az bolan garpyzyň peýdaly...

Guşa çalymdaş täsin gül – Magnoliýa

Belli bolşy ýaly, daş-töweregimizi gurşap alýan floramyzyň bir bölegi bolan Orhideýalar maşgalasyna degişli bolan güller özüniň daşky şekili boýunça dürli jandarlary ýa-da haýsy-da bolsa birzady...

Pluot miwesiniň peýdaly häsiýetleri

Özboluşly hem-de köptaraplaýyn peýdaly häsiýete eýe bolan pluot miwesi – erik bilen garalynyň çaknyşdyrylmagy netijesinde alnan ajaýyphem-de tagamly miwedir. Ady hem şondan gelip çykan, ýagny...

Meşhur çepbekeýler hakynda…

Belli bolşy ýaly, ýer ýüzündäki adamlaryň diňe 1 göterimi iki eline hem deň derejede erk edip bilýär, köp bölegi saglakaý, belli bir bölegi bolsa çepbekeýdir....

Güllerden döredilen ajaýyp “Gudratlar bagy”

Dünýädäki iň uly gül bagy bolan “Gudratlar bagy” Dubaý şäherinde ýerleşýär. Bu ajaýyp bagda 45 dürli görnüşli 45 milliondan gowrak güller bar. Bu gözellikleriň ählisi...

Täsin sitrus miwe – “Buddanyň eli”

Rutlar maşgalasyna degişli bolan sitronlar – beýikligi 3 metre çenli bolan agaçjymak gyrymsydyr. Sitronlar ähli sitrus miweleriniň içinde iň ulusydyr. Häzirki wagtda sitronlaryň birnäçe görnüşi...

Täsin we mylaýym alpaka jandarlary

Alpakalaryň (latynça Vicugna pacos) watany Günorta Amerikanyň belent daglary bolup, ol ýerde takmynan 3 mln töweregi alpaka hasaba alyndy. Olaryň köpüsi Perunyň çäginde, az sany...

Täsin ösümlik “Weneranyň sallançagy”

Ösümlik dünýäsinde täsin gülli ösümlikleriň biri-de anguloýadyr.Bu ösümligiň ylmy ady bolup halk arasynda  köplenç Weneranyň sallançagy diýýärler. Anguloýa (latynça  Anguloa)– Orhideýalar maşgalasyna degişli bolan köpýyllyk...

Meşhur Eýnşteýnden 10 sargyt

  Gyzyklanmalaryň yzyndan galma! Seni gyzyklandyrýan zadyň yzyndan galma. Maksada ýetmegiň, başarjaň bolmagyň üstünde işle. Mysal üçin, meni käbir adamlaryň gazanyp ýa-da gazanyp bilmezligi gyzyklandyrýar....