TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen oba hojalyk institutynyň Bagbançylyk we gök ekerançylyk kafedrasynyň  mugallymy.

Ösümliklerde “stress” ýagdaýy

Ata Watan Eserleri
Ösümlikler özboluşly täsin janly organizmler. Olaryň köp sanly üýtgeşik häsýetleri bilen beýleki organizmlerden tapawutlanýar. Şol täsin hadysanyň biri hem ösümlikleriň zarbykma  häsiýetidir. Zarbykma  diýmek daşky...

Ösümlik psihologiýasy

Häzirki döwürde ösümlikleriň ýaşaýşyny, ösüşini, köpelişini, peýdasyny, zyýanyny, daşky şertleriň dürli  täsirlerini köp sanly bilermenler tarapyndan  öwrenildi. Ösümlikleriň duýmak, syzmak, goranmak, habar bermek ýaly häsiýetlerini...

Injir hakda kelam agyz

Ösümlik we haýwanat dünýäsi janly tebigatda özboluşly orny tutýar. Ýaşaýşynyň dowamynda biri – biri bilen  aýrylmaz baglanşykly bolýar.  Esasan hem tebigatda ösümlikleriň gülleri mör –...