TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Türkmen oba hojalyk instituty

Açyk Gapylar güni: Ähli okuw mekdepleri

Baş Redaktor
Ýurdumyzyň orta mekdeplerinde “Soňky jaň” gününiň ýakynlaşyp gelinýän şu günlerinde, ýokary okuw mekdepleri gapysyny uçurymlara açýar we “Açyk Gapylar” günlerini geçirýär. Saýtymyzda häzire çenli birnäçe...

“Açyk gapylar” gününe çagyrýar

Türk­men oba ho­ja­lyk ins­ti­tu­ty 2021-2022-nji okuw ýy­lyn­da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän ýaş­la­ry 2021-nji ýy­lyň 20-nji mar­tyn­da, 17-nji ap­re­lin­de we 15-nji ma­ýyn­da «AÇYK...

Uzak wagtlap zarýad alýan smartfonlar

Ata Watan Eserleri
Telefon satyn alnanda onuň tehniki aýratynlyklary bilen bir hatarda batareýasynyň çydamlydygy hem göz öňünde tutulýar. Uzak ýola gidilende, telefonlyk işiň köp bolsa onuň batareýasynyň uzak...

TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY

2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri we bakalawrlary taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Hünärmenleri taýýarlamagyň ugry: Oba, tokaý we balyk hojalygy...

Ösümlikleriň ösüşine sazyň täsiri

Ösümlikler janly tebigatyň aýrylmaz bir bölegi. Sebäbi zerur iýmit çeşmesi bolup, ösümliklersiz ýaşaýşy göz öňüne getirmek mümkin däl. Şol sebäpden häzirki döwürde ösümlikleri içgin öwrenmek...

Täsin maglumatlar

Her bir adamyň barmak yzlarynyň meňzeş bolmaýşy ýaly dil yzlary hem meňzeş däldir. Kagyz pul – pikir edilişi ýaly kagyzdan däl-de pagtadan ýasalýar. Ilkinji ýerasty...

Biz nähili pikirlenýäris

Pikirler näme? Bu soraga birnäçe ýyllardan bäri alymlar, lukmanlar we filosoflar jogap gözläp gelipdirler. Bu siziň “pikirler” adalgasyny nähili kesgitlemek isleýşiňize baglydyr. Alymlar stimula (almany...

Ösümlik psihologiýasy

Häzirki döwürde ösümlikleriň ýaşaýşyny, ösüşini, köpelişini, peýdasyny, zyýanyny, daşky şertleriň dürli  täsirlerini köp sanly bilermenler tarapyndan  öwrenildi. Ösümlikleriň duýmak, syzmak, goranmak, habar bermek ýaly häsiýetlerini...

Uolt Disney nädip başardy?

Bir köpük pulsuz, garyp adamdy. Adamlara kömek etmegi halaýardy. Çörek bölejiklerini berip, dost bolan syçanjyklary onuň durmuşyny nädip düýpgöter üýtgedip bildi? Uolt Disneý (Walt Disney)...

ÝAGYŞ BARADA 15 HAKYKAT

Portugaliýada ýagyş sebäpli işden galýarlar. Para şäherinde adamlar ýagşa görä, sagadyň  wagtyny sazlaýarlar, sebäbi ol ýerde ýagyş günde şol bir wagtda ýagýar. “Darts” oýuny ýagyş...