TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Türkmen medeniýeti”

Mämmetsapar Toýlyýew: Ussatlary gören halypa

Baş Redaktor
Islendik ýerde, islendik pursatda sazyň sesi ýa-da aýdymçynyň owazy gulagymyza ilse, içki oýlarymyzyň rahatlygyna, alňasaňlydygyna, ýa-da duýgulanandygyna, garaz, hiç bir zada garamazdan sungatyň jadylaýjy güýji...

Suhan Orazberdiýew: — “Bagşy bolma, ýagşy bol!”

Ata Watan Eserleri
Gazet sahypalarynyň birinde Kerim Gurbannepesowyň “Edebiýat we durmuş” atly kitabyndan çap edilen “Öz okyjyň öňünde öz jogapkärligiňi duýmak, ony sylamak, onuň her bir minudynyň gyzyl...

Begler Nurberdiýew: Diňe öňe Ynam bilen

Baş Redaktor
Kalpdan çykan setirler zybana aýdym bolup geçende onuň lezzeti has-da üýtgeşik. Ony aýdýan ynsanyň päk göwnünden çykýan buýsanç daş-töwereginede ýetýär we diňleýjileriniň gulagyna ýakymly owaz...

Tirkeş Mätnazarow: Maksadym şowsuzlyklardan ýokarda

Baş Redaktor
Aýdym-saz jadylaýjy sungat. Bu ýola köp adam çagalygyndan gadam basýar. 3 ýaşynda aýdym bilen dil açan Tirkeş Mätnazarow  aýdym-saz sungatynda uly üstünliklere eýe boldy. Çagalygyndan...

Guwanç Meläýew: Kesbimden kemal tapanym

Baş Redaktor
Köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde çykyş edýän ynsanlar özboluşly aýratynlygy bilen il içinde tapawutlanyp durýar. Özüniň zehinini zähmetine siňdirýän sungat işgärleriniň döreden eserleri bolsa tomaşaça ruhy...

Akmuhammet Hanow: Bagtyma şaýat bolan Sungat

Baş Redaktor
Ykbalyň ynsana eçilen tebigy baýlygy onuň zehinidir. Tutumly toýlaryň, ýurdumyzda bellenilýän baýramçylyklaryň, teletomaşaçylaryň, radio deňleýjileriň göwün guşuny ganatlandyrýan ynsanlar bolsa ýürekden çykýan aýdymlary bilen halkyň...

Täşli Tülegenow: “Ömrüm aýdyma berlen”

Baş Redaktor
Biz bilýäris. Sungat adamlarynyň bu ýola, köplenç, çagalykdan gadam basýandygyny. Eger ol aýdymçy bolsa, diňleýjisini belli bir ýoly geçensoň tapýandygyny, biz bilýäris. Ýöne çagalar bagyna...

Merdan Handurdyýew: Teatr jadyly dünýä

Baş Redaktor
Ynsan dünýäsinde şeýlebir kär bar. Ol kär ynsanyň mertebesini belent, şähdini açyk, göwni bolsa päk edýär. Olar öz ukyp başarnyklaryny, zähmet ýollaryny her bir adamyň...

Halypa ýolunyň dowamy: Döwletmämmet Gurbanow

Baş Redaktor
  Halkymyzyň aýdym-saz sungatynyň özeni — türkmen halk aýdymlaryny ussatlyk bilen ýerine ýetiren halypalaryň ýoluny dowam edýän zehinli bagşylaryň joşgunly owazlary, bagtyýarlyk döwrümizde belentden ýaňlanýar....

Halk aýdymlary bilen adygan bagşy: Läle Begnazarowa

Baş Redaktor
Meşhur sungat wekilleri bilen söhbetdeşliklerimize dowam edýäris. Biziň bu günki söhbetdeşimiz “Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 1-nji şahamçasynyň “Altyn menzil” aýdym-saz toparynyň çeper ýolbaşçysy halypa...